Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję XXI

Uprzejmie informuję, że dnia 29 lutego 2012 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

  

1.      Przyjęcie protokołu z obrad  XX sesji Rady Miejskiej Łomży.

  

2.      Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu styczniu 2012 r. /druk nr 248/.

  

3.      Składanie interpelacji i zapytań.

  

4.      Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

  

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 /druk nr 260,260A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2012 -2024 /druk nr 261,261A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

7.      Podjęcie uchwał:

  

a)     w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łomży

 

b)    w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łomży

  

8.      Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania      przestrzennego miasta Łomża - terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej - Obszar P10 /druk nr 249, 249A/ - wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

  

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /druk nr 247, 247A/ - wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

  

10.   Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji szkół /druk nr  251, 251A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

  

11.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe realizowane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Łomży przez osoby prawne i fizyczne /druk nr  252, 252A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

  

12.   Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 253, 253A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

  

13.   Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w  użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 256, 256A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

  

14.   Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 134/XVII/11  Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża w I półroczu 2012 r. (opubl. W Dz. U. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 303 poz.3879) /druk nr 258, 258A/ - wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

  

15.   Podjęcie uchwał:

  

a)    w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika w wyborach uzupełniających, które pozostawia się bez dalszego biegu /druk nr 263, 263A/

 

b)    w sprawie wyboru  ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Łomży na kadencję 2012-2015 /druk nr 263, 263B/ -wiodący Zespól ds. Opiniowania Kandydatów na Ławników

  

16.   Informacja Prezydenta Miasta na temat współpracy z LOT Ziemi Łomżyńskiej /druk nr 259/ - wiodąca Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji

  

17.  Przyjęcie Informacji o realizacji uchwał Rady Miejskiej w IV kwartale 2011 r. /druk nr 255/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

  

18.   Informacja na temat wykonania inwestycji  za rok 2011 /druk nr 254/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

  19.   Informacja o majątku miasta zarządzanym przez jednostki oświatowe – wielkość majątku, zawarte umowy użyczenia i najmu, pozyskiwane dochody (w ostatnich 3 latach) /druk nr 257/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury 

20.   Analiza lokalnego rynku pracy (zapoznanie się z formami przeciwdziałania bezrobociu i środkami na te działania na 2012 rok /druk nr 262/ - wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

  

21.    Ocena funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie miasta Łomża /druk nr 250/ - wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

  

22.   Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

  

23.  Sprawy różne.

  

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Nadmieniam, że protokół z obrad XX sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady

  

                                                                                                                Przewodniczący

 

                                                                                                                    Rady Miejskiej Łomży

                                                                                                                  Maciej Andrzej Borysewicz  
  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 21 lut 2012 14:57
  • Data opublikowania: wtorek, 21 lut 2012 15:19
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2012 10:31