Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesje XXII

Uprzejmie informuję, że dnia 21 marca 2012 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

  

1.      Przyjęcie protokołu z obrad  XXI sesji Rady Miejskiej Łomży.

  

2.      Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lutym 2012 r. /druk nr 272/.

  

3.      Składanie interpelacji i zapytań.

  

4.      Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

  

5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łomży /druk nr 229/1, 229A/  - wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

  

6.    Ocena stanu bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego w mieście w 2011 roku na podstawie:

 

 - Informacji Komendy Miejskiej Policji /druk nr 270/1/

 

 - Informacji Państwowej Straż Pożarnej /druk nr 270/2 /

 

  -  Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej Łomży  /druk nr 270/ - wiodąca Komisja      Bezpieczeństwa i porządku

7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach w granicach Łomży /druk nr 266/ - wiodąca Komisja    Bezpieczeństwa i Porządku

  

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża” /druk nr 278, 278A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

  9.      Analiza funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Łomża i Gminy Piątnica /druk nr 283/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

 

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i  Kanalizacyjnych na terenie miasta Łomży w latach 2012 – 2017 /druk nr 284, 284A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 /druk nr 274, 274A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2012 -2024 /druk nr 275, 275A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

13.  Analiza  zadłużenia miasta  oraz zobowiązań  wymagalnych   i  niewymagalnych     na dzień  31.12.2011 r. /druk nr 276/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

14.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste /druk nr 279, 279A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

15.   Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości, będącej własnością Miasta Łomży /druk nr 281, 281A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

  

16.   Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 280, 280A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

  

17.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji miejskiej w Łomży /druk nr 282, 282A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

18.   Podjęcie uchwał:

  

a)     w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 285, 285A/

 

b)    zmieniająca Uchwałę Nr 219/XXXIV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 285, 285A/ - wiodąca Komisja Edukacji Kultury i Sportu

  

19.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Koncepcji Parku Przemysłowego Łomża” funkcjonującego  na obszarze Miasta Łomża /druk nr 286, 286A/ - wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

  

20.  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2011 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r. /druk nr 267/ - wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

  

21.   Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Łomży za 2011 r. /druk nr 268/ - wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

  

22.   Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Łomży za 2011 rok /druk nr 271/ - wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

  

23.   Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

  

24.  Sprawy różne.

  

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Nadmieniam, że protokół z obrad XXI sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady

  

                                                                                                                Przewodniczący

 

                                                                                                                    Rady Miejskiej Łomży

                                                                                                                  Maciej Andrzej Borysewicz  
  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 13 mar 2012 08:38
  • Data opublikowania: wtorek, 13 mar 2012 09:02
  • Data edycji: środa, 14 mar 2012 11:35
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 mar 2012 08:36