Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (szczelnych) za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej miasta Łomża wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie ze środowiska

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp, uPzp) Zamawiający Miasto Łomża informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

 

1.  została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego: Miasto Łomża oferta nr 5:

 

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.,

 

ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

 

z ceną 23.370,00 zł (brutto)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz została oceniona jako najkorzystniejsza - spośród ofert nie podlegających odrzuceniu - ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru (cena - waga 100%) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów.

 

2.  Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz

ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

1.

Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS, Szymańczyk i Węclewski sp.j., ul. Strumykowa 22a/2, 65-101 Zielona Góra

97,44

2.

EKOL-EKON” s.c., Biuro Studiów Ocen Strategicznych, ul. M. Rataja 7, 07-410 Ostrołęka

Oferta odrzucona (art.89, ust.1, pkt2 u.Pzp)

3.

J.S. Hamilton Poland Ltd. sp. z o.o., ul. Świętojańska 134, 81-404 Gdynia

Oferta odrzucona (art.89, ust.1, pkt2 u.Pzp)

4.

HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce

45,24

5.

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

100  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 2 sie 2012 14:41
  • Data opublikowania: czwartek, 2 sie 2012 14:59