Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Mapa działu wiadomości

Komunikaty
Komunikaty 2020
Komunikaty 2021
Komunikaty 2022
Komunikaty 2023
Komunikaty 2024
Biuletyn Informacji Publicznej, Redakcja BIP
Władze /Rada Miejska Łomży, Prezydent Miasta/
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji
Komisja Finansów i Skarbu Miasta
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarbu Miasta VI Kadencji
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarbu Miasta VII Kadencji
Protokoły z posiedzeń Komisji Finansów i Skarbu Miasta VII kadencji
Komisja Rewizyjna
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej VI Kadencji
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej VII Kadencji
Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Dziedz .Kultur. VI Kadencji
Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Dziedz. Kultur. VII Kadencji
Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia
Protokoły z posiedzeń Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia VI Kadencji
Protokoły z posiedzeń Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia VII Kadencji
Komisja Gospodarki Komunalnej
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej VI Kadencji
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej VII Kadencji
Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego
Protokoły z posiedzeń Komisji Przeds. i Zagosp. Przestrzennego VI Kadencji
Protokoły z posiedzeń Komisji Przeds. i Zagosp. Przestrzennego VII Kadencji
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Protokoły z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI Kadencji
Protokoły z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VII Kadencji
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
Protokoły z posiedzeń Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji VI Kadencji
Protokoły z posiedzeń Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji VII Kadencji
Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny
Protokoły z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny VII kadencji
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu VII kadencji
Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju VII kadencji
Dyżury Radnych
Zasady ustalania diet
Kluby Radnych
Plan pracy Rady Miejskiej
Składy osobowe Rady Miejskiej Łomży w kadencjach
Zaproszenia na sesje RM
Protokoły z Sesji VII Kadencji
Protokoły z Sesji V Kadencji
Protokoły z Sesji VI Kadencji
Podsumowanie VI Kadencji
Interpelacje Radnych RMŁ VII Kadencji
Materiały do RM
Transmisja z sesji RM
Protokoły z Sesji VIII Kadencji
Interpelacje Radnych RMŁ VIII kadencji
Radny Borysewicz Maciej Andrzej
Radna Białobrzewska Agnieszka
Radny Chludziński Witold Władysław
Radny Cieślik Ireneusz Waldemar
Radny Domasiewicz Dariusz
Radny Dworakowski Marek
Radna Gałązka Hanka
Radny Grzymała Andrzej Janusz
Radny Grzymała Wiesław Tadeusz
Radna Jóskowiak Marianna
Radna Konopka Alicja
Radny Kowalewski Tadeusz
Radna Kurkowska Zofia
Radny Michalak Wojciech
Radny Nadolny Artur
Radny Olszewski Jan
Radny Oszkinis Stanisław
Radny Podsiadło Andrzej
Radny Prosiński Zbigniew
Radny Serdyński Piotr
Radna Śledziewska Edyta
Radny Tarka Mariusz
Radny Wojtkowski Andrzej
Radny Dębek Marcin
Radny Korytkowski Andrzej
Radny Sychowicz Krzysztof
Komisje Rady Miejskiej VIII kadencji
Komisja Rewizyjna /protokoły/
Protokoły z Komisji Rewizyjnej VIII kadencji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji /protokoły/
Protokoły z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VIII kadencji
Komisja Finansów i Skarbu Miasta /protokoły/
Protokoły z Komisji Finansów i Skarbu Miasta VIII kadencji
Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego /prot./
Protokoły z Komisji Rozw. Przeds. i Zagosp. Przestrzennego VIII kadencji
Komisja Gospodarki Komunalnej /protokoły/
Protokoły z Komisji Gospodarki Komunalnej VIII kadencji
Komisja Bezpieczeństwa /protokoły/
Protokoły z Komisji Bezpieczeństwa VIII kadencji
Komisja Edukacji i Kultury /protokoły/
Protokoły z Komisji Edukacji i Kultury VIII kadencji
Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia /protokoły/
Protokoły z Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia VIII kadencji
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji /protokoły/
Protokoły z Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji VIII kadencji
Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości /protokoły/
Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia /protokoły/
Komisja ds. Ochrony Środowiska /protokoły/
Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Andrzej Stypułkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Serdyński
Prezydent Miasta Pan Mariusz Chrzanowski
Urząd Miejski /Struktura/
Wydział Organizacji i Kadr /WOR/
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Wydział Skarbu i Budżetu /WSB/
Oddział Budżetu
Oddział Podatków
Centrum Obsługi Mieszkańców /COM/
Oddział Komunikacji
Oddział Ewidencji Ludności
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska /WGK/
Referat Ochrony Środowiska
Informacja o ochronie środowiska
Programy Ochrony Środowiska
Ochrona powietrza
Miejski Plan Adaptacji
Wieloosobowe stanowiska pracy
Wydział Architektury /WAR/
Wydział Zarządzania Kryzysowego /WZK/
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Stanowisko ds. Wojskowych i Obronnych
Kancelaria Niejawna
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wydział Edukacji /WED/
Urząd Stanu Cywilnego /USC/
Biuro Rady Miejskiej /BRM/
Biuro Prawne /BRP/
Straż Miejska /STM/
Sprawozdania z działalności
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /PZON/
Sprawozdania z działalności
Rok 2020/sprawozdanie z działalności/
Rok 2021 /sprawozdanie z działalności/
Rok 2022 /sprawozdanie z działalności/
Rok 2023 /sprawozdanie z działalności/
Wydział Obsługi Urzędu /WOU/
Biuro ds. Budownictwa /BUD/
Rejestr wniosków w spr. pozwolenia na budowę
Rejestr wydanych decyzji w spr. pozwolenia na budowę
Rejestr zgłoszeń w spr. robót budowlanych
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WIR/
Biuro Audytu i Kontroli /BAK/
Wieloosobowe stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Audytor Wewnętrzny
Biuro Zamówień Publicznych /BZP/
Rzecznik Konsumentów
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami /WGN/
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia /WSZ/
Referat Spraw Lokalowych
Wieloosobowe stanowiska pracy
Centrum Obsługi Przedsiębiorców /COP/
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych /WKS/
Referat Partycypacji Społecznej
Referat Kultury, Sportu i Turystyki
Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej - Domek Pastora
Wieloosobowe stanowiska pracy
Hala Kultury
Kancelaria Prezydenta Miasta /KPM/
Wydział Informatyki /WIT/
Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
Inspektor Ochrony Danych
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne (Rok 2020)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO, koncesje (Rok 2020)
Informacje z otwarcia ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Rok 2020)
Zamówienia publiczne do 30 000 EURO (Rok 2020)
Przetargi na nieruchomośći, konkursy i inne (Rok 2020)
Zamówienia publiczne (Rok 2021)
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 ZŁ, koncesje (Rok 2021)
Zamówienia publiczne do 130 000 ZŁ (Rok 2021)
Zamówienia publiczne (Rok 2022)
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 ZŁ, koncesje (Rok 2022)
Zamówienia publiczne do 130000 ZŁ (Rok 2022)
Zamówienia publiczne (Rok 2023)
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 ZŁ, koncesje (Rok 2023)
Zamówienia publiczne do 130 000 Zł (Rok 2023)
Zamówienia publiczne (Rok 2024)
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł, koncesje (Rok 2024)
Zamówienia publiczne do 130 000 zł (Rok 2024)
Udzielenie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Programy, Strategie i Plany
Efekty kontroli, Wystąpienia
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Polityka zagraniczna
Finanse Miasta i Kontrola Zarządcza
Majątek UM i Jednostek Organizacyjnych
Pomoc publiczna
Pomoc publiczna 2020 rok
Pomoc publiczna 2021 rok
Pomoc publiczna 2022 rok
Pomoc publiczna 2023 rok
Pomoc publiczna 2024 rok
Ulgi i umorzenia
Ulgi i umorzenia 2020 rok
Ulgi i umorzenia 2021 rok
Ulgi i umorzenia 2022 rok
Ulgi i umorzenia 2023 rok
Ulgi i umorzenia 2024 rok
Sprawozdania finansowe i budżetowe
Sprawozd.finans. 2020
Sprawozd. finans. 2021
Sprawozd. finans. 2022
Sprawozd. finans. 2023
Sprawozd. finans. 2024
Budżet Miasta
Budżet miasta 2020
Budżet miasta 2021
Budżet miasta 2022
Budżet miasta 2023
Budżet miasta 2024
Kontrola Zarządcza
Wyniki zamówień publicznych
Wyniki zamówień publicznych (Rok 2020)
Wyniki zamówień publicznych powyżej 30 000 EURO (Rok 2020)
Wyniki zamówień publicznych do 30 000 EURO (Rok 2020)
Wyniki przetargów na nieruchomości, konkursów i innych (Rok 2020)
Wyniki zamówień publicznych (Rok 2021)
Wyniki zamówień publicznych powyżej 130 000 ZŁ (Rok 2021)
Wyniki zamówień publicznych do 130 000 ZŁ(Rok 2021)
Wyniki zamówień publicznych (Rok 2022)
Wyniki zamówień publicznych powyżej 130 000 ZŁ (Rok 2022)
Wyniki zamówień publicznych (Rok 2023)
Wyniki zamówień publicznych (Rok 2024)
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe Radnych
Oświadczenia majątkowe Radnych VIII Kadencji
Oświadczenia majątkowe Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Szkół Podstawowych
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Innych Jednostek Organizacyjnych Miasta
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Burs Szkolnych
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Miejskich Żłobków
Procedura naboru, oferty pracy w UM
Oferty pracy w UM
Rok 2024 /oferty pracy w UM/
Wyniki naboru w UM
Wyniki naboru (2024)
Stowarzyszenia
Sprawozdania z realizacji Rocznych Programów Współpracy z NGO
Konkursy ofert
Konkursy ofert
Konkursy ofert (2021)
Konkursy ofert (2022)
Konkursy ofert (2023)
Konkursy ofert (2024)
Wyniki konkursów
Wyniki konkursów (2021)
Wyniki konkursów (2022)
Wyniki konkursów (2023)
Wyniki konkursów (2024)
Wybory, Referenda, Spisy, Ławnicy
Wybory Samorządowe 2018
Wyborcy Niepełnosprawni
Miejska Komisja Wyborcza
Serwis wyborczy PKW
Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
Wybory Rad Osiedli 2019
Wybory Ławników 2019
Wybory Parlamentarne 13.10.2019 r.
Wybory Prezydenta RP 2020
Powszechny spis rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory ławników (2024 - 2027)
Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2023
Wybory Uzupełniające Ławników do Sądu Rejonowego (2024-2027)
Wybory Samorządowe 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.
Jednostki pomocnicze
Statuty samorządów mieszkańców
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona Środowiska
Organizacja ruchu
Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego, Monitor Polski, Dziennik Ustaw
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Rejestr zawartych umów
Zawiadomienia i Obwieszczenia Biura ds. Budownictwa
Zgłoszenia budowy 2021
Zgłoszenia budowy 2022
Zgłoszenia budowy 2023
Zgłoszenia budowy 2024
Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Łomży
Początki Związku
Podstawa prawna
Sprawy bieżące /protokoły, uchwały, itp./
Aktualności
Deklaracja członkowska
Zawiadomienia i Obwieszczenia Wydziału Architektury
Zgromadzenia
Ochrona Danych Osobowych
Petycje
Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomży
Deklaracja dostępności
Przetargi na nieruchomości i wyniki przetargów
Przetargi na nieruchomości (2021 rok)
Wyniki przetargów (2021 rok)
Przetargi na nieruchomości (Rok 2022)
Wyniki przetargów (Rok 2022)
Przetargi na nieruchomości (Rok 2023)
Wyniki przetargów (Rok 2023)
Przetargi na nieruchomości (Rok 2024)
Wyniki przetargów (Rok 2024)
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej