Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 35/02

z dnia: 20 grudnia
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2002 rok.
Na podstawie art. 109 ust. 3 art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ?Dz.U. Nr 155, poz. 1014 zmiany z 1999 roku Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 z 2000 roku, Dz. U. Nr 6 poz. poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315, zm. 2001r. Dz.U. Nr 45 poz. 477, Nr 46 poz. 499 z art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz.U. Nr 113 poz. 984 zm. Dz.U. Nr 127 poz. 1089/ oraz na podstawie Uchwały Nr 333/LXII/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2002 rok zarządzam co następuje:

& 1

Dokonać zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych na rok 2002 na kwotę 8 468 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

& 2

Dokonać przesunięcia planowanych wydatków budżetowych zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2002 na kwotę 180 800 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

& 3

Dokonać przesunięcia planowanych wydatków budżetowych zadań własnych na rok2003 na kwotę 288 245 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

& 4

Dokonać przesunięcia planowanych dochodów budżetowych pomiędzy paragrafami na rok2002 w kwocie 50 000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

& 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów - 131 166 141 złotych
2. Plan wydatków - 125 473 092 złotych

3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 1, 2, 3, 4

& 6

Zarządzenie podlaga przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

& 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 10 paź 2003 14:30
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2252 razy