Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie nr 39/02

z dnia: 30 grudnia
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2002 rok.
Na podstawie art. 109 ust. 3 art 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 zmiany z 1999 roku Dz. U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, z 2000 roku Dz. U. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, zm. 2001 roku Dz. U. Nr 45 poz. 477, Nr 46 poz. 499 z art.99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113 poz. 984 zm. Dz. U. Nr 127 poz. 1089/ oraz na podstawie Uchwały Nr 333/LXII/01 Rady Miejskiej Łomzzy z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2002 rok zarządzam co następuje:& 1Dokonać zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych na 2002 rok na kwotę 690 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.& 2Dokonać przesunięcia planowanych wydatków budżetowych zadań własnych na rok2002 na kwotę 18 896 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2.& 3Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1/ Plan dochodów - 132 688 868 złotych
2/ Plan wydatków - 126 995 819 złotych

3/ Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 1, 2& 4Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art.90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.& 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 13 paź 2003 10:29
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2110 razy