Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie nr 43/02

z dnia: 31 grudnia
w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2002 rok - IV kwartał.
N apodstawie art. 126 ust. , pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku ustawy o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami, art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta / Dz. U. Nr 113 poz. 984 zm. Dz. U. Nr 127 poz. 1089/ , w związku z Uchwałą Nr 728/197/02 Zarządu Miasta Łomży z dnia 24.09.2002 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2002 rok, Uchwałą Rady Miejskiej nr 407/LXXV/02 z dnia 9.11.2002 roku, Uchwałami Zarzadu Miasta nr 740/200/02 z dnia 15.10.2002 roku, Nr 744-1/201/02 z dnia 22.10.2002 roku; Nr 746/202/2002 z dnia 5.11.2002 roku; Nr 750/202/2002 z dnia 5.11.2002 roku Nr 752/204/02 z dnia 19.11.2002r.; Nr 753/204/02 z dnia 19.11.2002r. oraz zarządzeniami prezydenta Miasta Łomży Nr 29/02 z dnia 29.11.2002 roku; Nr 35/02 z dnia 20.12.2002r.; 39/02 z dnia 30.12.2002 roku zarzadzam co następuje:

& 1

Przyjąć plan finansowy w pełnej szczegółowości zadań:

1/ z zakresu zadań zleconych gminie i powiatu - dochody - zgodnie z załącznikiem Nr 1
2/ z zakresu zadań zleconych gminie i powiatu - wydatki - zgodnie z załącznikiem Nr 2

& 2

Przyjąć wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami - zgodnie z załącznikiem
Nr 3.

& 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 13 paź 2003 12:12
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2189 razy