Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 45/02

z dnia: 31 grudnia
w sprawie: podziału zadań oraz nadzoru wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta pomiędzy Prezydentem Miasta i Zastępcami Prezydenta.
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, w związku z & 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży - załącznik do uchwały Nr 169/36/99 Zarządu Miasta Łomży z dnia 3 sierpnia 1999 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży zarządzam:

& 1

Prezydent Miasta Łomży bezpośrednio nadzoruje pracę:

1. Wydziału Organizacyjnego
2. Skarbnika Miasta i Wydziału Finansowego
3. Wydziału Zarządzania kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
4. Biura Prawnego
5. Urzędu Stanu Cywilnego
6. Straży Miejskiej
7. Komendy Miejskiej Straży Pożarnej
8. Komendy Miejskiej Policji

& 2

Panu Marcinowi Sroczyńskiemu - Zastępcy Prezydenta Miasta Łomży wyznaczam:

a/ zadania rozwiązywania kompleksowych problemów z zakresu gospodarki komunalnej Miasta,
b/ zadania kompleksowego rozwiązywania spraw z zakresu promocji i polityki gospodarczej oraz współpracy z mediami,
c/ nadzór nad działalnością następujacych wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych:
1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
3. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
4. Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji
5. Wydział Komunikacji
6. Pełnomocnik Prezydenta ds. Analiz Ekonomicznych, Przekształceń i Zamówień Publicznych
7. Rzecznik Ochrony praw Konsumenta
8. Wydział Promocji Miasta i Obsługi Podmiotów Gospodarczych
9. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
10. Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacji
11. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
12. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej


& 3

Panu Krzysztofowi Choińskiemu - Zastępcy Prezydenta Miasta Łomży wyznaczam:
a/ zadania rozwiązywania kompleksowych problemów z zakresu oświaty, kultury i kultury fizycznej
b/ zadania kompleksowego rozwiązywania problemów z zakresu zdrowia, pomocy i opieki społecznej
c/ nadzór nad działalnością następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łomży i jednostek organizacyjnych:
1. Wydziału Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2. Powiatowy Zespól Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
3. Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej
4. Wydział Zdrowia, Kultury i Sportu
5. Wydział Spraw Obywatelskich
6. Wydział Spraw Lokalowych
7. Miejski Zespół Edukacji
8. Przedszkola Publiczne
9. Szkoły Podstawowe
10. Gimnazja Publiczne
11. Licea Ogólnokształcące i Zespoły Szkół
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13. Dom Dziecka
14. Dom Pomocy Społecznej
15 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
16. Pogotowie Opiekuńczo- Wychowawcze
17. poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
18. Inspekcja Weterynaryjna - Miejski Inspektorat Weterynarii
19. Miejski Dom Kultury- Dom Środowisk Twórczych
20. Teatr lalki i Aktora
21. Łomżyńska Orkiestra Kameralna
22.Miejska Biblioteka Publiczna
23. Muzeum Północno- Mazowieckie
24. Bursy Szkolne
25. Centrum Kształcenia Praktycznego

& 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 13 paź 2003 13:01
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2435 razy