Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 1/11

z dnia: 05 stycznia
w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta Łomża
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz.146; Nr 106 poz. 675) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz.1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz.1635; z 2007r. Nr 127 poz.880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz.124; Nr 75 poz. 474; Nr 106 poz. 675; Nr 119 poz. 804; Nr 149 poz. 996; Nr 155 poz. 1043; Nr 130 poz. 871) postanawiam:

§1
Uwzględnić uwagi wniesione przez Tadeusza Blusiewicza, dotyczące niewprowadzania podziałów i scaleń na terenie działki nr 12091 oraz zachowania istniejącego sposobu użytkowania terenu.

§2
Nie uwzględnić uwag wniesionych przez:

1. Agnieszkę Łomotowską, dotyczących:
a) przeznaczenia działki nr 12293/8 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) wyłączenia działki nr 12293/8 z granic opracowania planu.

2. Eugenię Szymańską, dotyczących:
a) przeznaczenia działki nr 12293/5 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) wyłączenia działki nr 12293/5 z granic opracowania planu.

3. Jerzego Chojnowskiego, dotyczących:
a) przeznaczenia działek nr 12199, 12225/2, 40590 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
b) wyłączenia działek nr 12199, 12225/2, 40590 z granic opracowania planu.

4. Zdzisława Dmochowskiego, dotyczących:
a) przeznaczenia działek nr 40586/2, 40588 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) wyłączenia działek nr 40586/2, 40588 z granic opracowania planu.

5. Anetę Ramatowską, dotyczących:
a) przeznaczenia działek nr 40625/6, 40625/5, 12293/3, 40625/7 12293/4 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) wyłączenia działek nr 40625/6, 40625/5, 12293/3, 40625/7 12293/4 z granic opracowania planu.

6. Karola Pieńkowskiego, dotyczących:
a) przeznaczenia działki nr 40587/4 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) wyłączenia działki nr 40587/4 z granic opracowania planu.

7. Ewę Liszewską, dotyczących:
a) przeznaczenia działki nr 40587/2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ,
b) wyłączenia działki nr 40587/2 z granic opracowania planu.

8. Andrzeja Jasińskiego, dotyczących:
a) przeznaczenia działki nr 12294 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) wyłączenia działki nr 12294 z granic opracowania planu.

9. Krystynę i Tadeusza Janucik, dotyczących:
a) braku uzasadnienia dla wyznaczonych granic opracowania planu,
b) braku zgodności ustaleń projektu planu z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża,
c) uciążliwości terenów użytkowanych rolniczo dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
d) nieuwzględnienia wniosków dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczającego te tereny pod budownictwo jednorodzinne.§3

Uzasadnienie rozstrzygnięć zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 5 sty 2011 14:58
  • Opublikował(a): Chojnowski Wojciech
  • Zaakceptował(a): Chojnowski Wojciech
  • Artykuł był czytany: 1551 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej