Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 149/11

z dnia: 18 lipca
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu obrotowego w kwocie 7 553 270 zł na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 1
Na podstawie Art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą” powołuję Komisję przetargową w następującym składzie :

1. Elżbieta Kawalec - przewodniczący
2. Teresa Morawska - zastępca przewodniczącego
3. Marta Wierciszewska. - sekretarz
4. Joanna Buźniak - członek
§ 2

Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem pracy, stanowiącym Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 32/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 24.02.2011 r. w sprawie stosowania zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3

Zakres obowiązków członków Komisji przetargowej
1) Przewodniczący Komisji w szczególności koordynuje pracę Komisji, w tym:
a ) wyznacza terminy posiedzeń Komisji
b) nadzoruje prawidłowy i terminowy przebieg postępowania oraz prowadzenia
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia,
c) akceptuje wybór trybu postępowania udzielenie zamówienia i dokumentację, związaną
z przygotowaniem postępowania pod względem zgodności z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych, a w szczególności:
d) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentów, właściwych
dla prowadzonego postępowania;
e) przewodniczy posiedzeniom Komisji;
f) składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art.
17 ust. 1 ustawy oraz odbiera takie oświadczenia od pozostałych członków Komisji
przetargowej i Kierownika zamawiającego – zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy;
g) informuje Kierownika zamawiającego o problemach, związanych z pracami Komisji w
toku postępowania o udzielenie zamówienia;
h).wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o dokonanie zmian w składzie Komisji;
i ) wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o powołanie biegłego;
j) wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o wydanie opinii radcy prawnego w związku z
toczącym się postępowaniem;
k). dokonuje analizy i oceny ofert; w szczególności oceny wykonawców pod kątem
spełnienia wymagań formalnoprawnych;
l). dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i
ich znaczenie, określone w siwz;
m).analizuje wnoszone informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego / wnoszone odwołania;
.aprobuje propozycje pism i dokumentów, wysyłanych do wykonawców, Urzędu
Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Zastępca przewodniczącego Komisji przetargowej w szczególności:
a) zastępuje i wykonuje zadania przewodniczącego Komisji podczas jego nieobecności;
b) odpowiada za przygotowanie merytorycznej części dokumentacji postępowania i akceptuje pod względem merytorycznym:
wzór umowy,
propozycję zakresu przedmiotu zamówienia i dokumenty, wymagane do opisu przedmiotu zamówienia oraz wartość zamówienia przed ogłoszeniem o zamówieniu,
ogłoszenia o zamówieniu,
projekt siwz,
dokumenty, właściwe dla prowadzonego postępowania, np. propozycję wyjaśnienia udzielanego wykonawcom, dotyczącego treści siwz, modyfikacje siwz
zaproszenie wykonawcy do podpisania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania – w przypadku żądania – najpóźniej w dniu jej zawarcia;
c) składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;
d) przyjmuje wyjaśnienia wykonawców, dotyczące treści złożonych ofert;
e) dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ;
f) dokonuje oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w siwz;
g) przyjmuje i analizuje wnoszone: informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego / odwołanie i opiniuje przygotowywane propozycje odpowiedzi.

3) Sekretarz Komisji w szczególności:
a) opracowuje projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) przygotowuje kopie siwz i przekazuje je wykonawcom;
c) przygotowuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i przekazuje je wykonawcom;
d) składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust 1 ustawy;
e) dokonuje analizy i oceny ofert;
f) przygotowuje wniosek do Prezydenta Miasta o wykluczeniu wykonawcy z postępowania, w przypadkach określonych ustawą;
g) przygotowuje wniosek do Prezydenta Miasta o odrzucenie oferty, w przypadkach przewidzianych ustawą;
h) dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w siwz;
i) przygotowuje wniosek do Prezydenta Miasta z propozycją wyboru oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu postępowania;
j) przygotowuje dla wykonawców w zależności od okoliczności zawiadomienia o wykluczeniu z postępowania, odrzuceniu oferty, wniesionych odwołaniach, wyniku postępowania i inną korespondencję, dotyczącą prowadzonego postępowania, zgodnie z siwz i ustawą;
k) dokonuje upublicznienia, zgodnie z wymogami ustawy, dokumentów, zawiadomień i informacji, dotyczących prowadzonego postępowania, np. ogłoszenie o zamówieniu, siwz, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o zawarciu umowy;
l) przyjmuje i analizuje wnoszone: informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego / odwołania i przygotowuje ewentualne odpowiedzi;

m) opracowuje projekty wszelkich innych dokumentów, przygotowywanych przez Komisję;
n) sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz dokumentację postępowania w sprawie udzielenia zamówienia;
o) wykonuje czynności obsługowo -biurowe.

4) Pozostali członkowie Komisji przetargowej w szczególności:
a) składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust 1 ustawy;
b) dokonują oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz przeprowadzają sprawdzenie ofert, w szczególności sprawdzenie ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności, poprawiają oczywiste omyłki pisarskie w tekście ofert, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
c) dokonują oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w siwz;
d) analizują wnoszone: informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego / odwołania i uczestniczą w przygotowaniu ewentualnych odpowiedzi.

§ 4

Odpowiedzialność członków Komisji przetargowej:
1) Przewodniczący Komisji przetargowej odpowiada za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.
2) Wszyscy członkowie Komisji przetargowej odpowiadają indywidualnie za wykonywane czynności w zakresie powierzonych im obowiązków, określonych w § 3.

§ 5

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania
2. Komisja zakończy pracę z dniem prawomocnego wyboru najkorzystniejszej oferty
lub unieważnienia postępowania.
3. Wydział Skarbu i Budżetu. zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.


§ 7

Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytwarzający inf.: Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniawski
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 22 lip 2011 11:21
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1486 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej