Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

ZARZĄDZENIE NR 157/11

z dnia: 29 lipca 2011 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży.
Na postawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łomży stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §17 po ust.6 dodaje się ust.7 w brzmieniu:
„W wydziałach Prezydent może utworzyć stanowiska zastępcy naczelnika.”

2) w §18:
a) ust.2 przyjmuje brzmienie: „W wydziałach, w których nie ma stanowiska zastępcy naczelnika, naczelnik na czas swojej nieobecności w pracy powierza na piśmie, za wiedzą Prezydenta i Sekretarza, zastępstwo jednemu z pracowników wydziału.”
b) po ust.2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:
„Zastępcy naczelników wydziałów wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez naczelnika wydziału, a zatwierdzone przez Sekretarza, w tym również do pełnienia zastępstwa na czas nieobecności naczelnika wydziału.”

3) w §25:
a) ust.2 skreślony
b) w ust.2 słowa: ”Referatu Komunikacji” zastępuje się słowami: „wydziału w zakresie spraw komunikacji”
c) w ust.3 słowa: ”Referatu Ewidencji Ludności” zastępuje się słowami: „wydziału w zakresie spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych”
d) w ust.4 słowa: ”Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej” zastępuje się słowami: „wydziału w zakresie spraw ewidencji działalności gospodarczej”
e) ust.5 przyjmuje brzmienie: „W wydziale działa Punkt Informacji Mieszkańców, który:”

4) w §26:
a) w ust.1 pkt1) słowo: „Biura” zastępuje się słowem: ”Stanowiska ds.”
b) w ust.2 słowo: „Biura” zastępuje się słowem: ”Stanowiska ds.”

5) w §29:
a) ust.1 skreślony
b) w ust.3 słowa: ”Referatu Architektury” zastępuje się słowami: „wydziału w zakresie spraw związanych z kształtowaniem przestrzeni Miasta w zakresie architektury”
c) w ust.4 słowa: ”Referatu Budownictwa” zastępuje się słowami: „wydziału”

6) w §31:
a) ust.1 skreślony
b) w ust.2 słowa: ”Referatu ds. Eksploatacji Infrastruktury Miejskiej” zastępuje się słowami: „wydziału w zakresie spraw dotyczących eksploatacji infrastruktury miejskiej”
c) ust.3 przyjmuje brzmienie: „W skład wydziału wchodzi Biuro Strefy Ograniczonego Postoju, do zadań którego należy:”
d) w ust.4 słowa: ”Referat Inżynierii Transportu” zastępuje się słowem: „wydział”

7) w §32:
a) ust.1 skreślony
b) w ust.2 słowa: ”Referatu Gospodarowania Nieruchomościami” zastępuje się wyrazem: „wydziału”
c) w ust.3 słowa: ”Referatu Geodezji” zastępuje się słowami: „wydziału w zakresie spraw geodezji”

8) w §33:
a) ust.1 skreślony
b) w ust.2 słowa: ”Referatu ds. Strategii Rozwoju” zastępuje się słowami: „wydziału w zakresie Strategii Rozwoju Miasta”
c) w ust.3 słowa: ”Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych” zastępuje się słowami: „wydziału w zakresie spraw związanych z funduszami zewnętrznymi”

9) w §34:
a) ust.1 skreślony
b) w ust.2 słowa: ”Referatu ds. Edukacji” zastępuje się słowami: „wydziału w zakresie spraw edukacji”
c) w ust.3 słowa: ”Referatu ds. Budżetu Oświaty” zastępuje się słowami: „wydziału w zakresie spraw dotyczących budżetu oświaty”

10) w §35:
a) ust.1 skreślony
b) w ust.2 słowa: ”Referatu ds. Kultury, Sportu i Turystyki” zastępuje się słowami: „wydziału w zakresie spraw dotyczących kultury, sportu i turystyki”
c) w ust.3 słowa: ”Referatu ds. Promocji” zastępuje się słowami: „wydziału w zakresie promocji”
d) ust.5 przyjmuje brzmienie: ”W wydziale tworzy się stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, do zadań którego należy w szczególności:”.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011r.

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 29 lip 2011 11:54
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 1968 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej