Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 270/11

z dnia: 21 listopada
w sprawie: powołania Zespołu do opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Łomża w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Łomża w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwany dalej "Zespołem" w składzie:
1. Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Miasta;
2. Zastępca Przewodniczącego – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
3. Członkowie:
1) Naczelnik Centrum Obsługi Mieszkańców
2) Skarbnik Miasta
3) Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
4) Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami
5) Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
6) Naczelnik Wydziału Inwestycji
7) Naczelnik Wydziału Oświaty
8) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
9) Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu
10) Komendant Straży Miejskiej
11) Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
12) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
13) Rzecznik Prasowy
14) Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
15) Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
16) Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
17) Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji
18) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
19) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
20) Komendant Miejski Policji
21) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
22) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego.

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych, wynikających z "Tabeli realizacji zadań operacyjnych" do istniejącego "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Łomża w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny", oraz aktualizowanie jego treści zgodnie z bieżącymi potrzebami w zakresie wynikającym z wykonywanych obowiązków służbowych oraz przydzielonych do realizacji w wyższych stanach gotowości obronnej państwa zadań operacyjnych.

§3.

Przy wykonywaniu prac związanych z opracowaniem kart, ze względu na charakter i znaczenie obronne, należy przestrzegać prawa w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§4.

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w uzgodnieniu z Sekretarzem Miasta, w terminie do 30 listopada 2011 r. przygotuje i przekaże do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz zespolonych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych miasta, zestawienia zadań operacyjnych przypisanych w "Tabeli realizacji zadań operacyjnych" do koordynacji, realizacji lub współdziałania w realizacji, celem opracowania kart realizacji zadań operacyjnych.

§5.

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta opracują karty w 2 egzemplarzach, podpiszą po ich opracowaniu i przedłożą do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2012 roku.

§6.

Naczelnik Wydziału Oświaty, na podstawie otrzymanego zestawienia zadań operacyjnych, opracuje karty realizacji zadań operacyjnych Naczelnika Wydziału Oświaty oraz wyegzekwuje ich odpowiednie opracowanie przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych oświaty.

§7.

Zestawienie zadań operacyjnych komórki organizacyjnej oraz karty realizacji zadań operacyjnych należy przechowywać w odpowiedniej teczce spraw w komórce organizacyjnej – tj. 5560 – "Planowanie w zakresie spraw obronnych". Drugi egzemplarz opracowanej i zatwierdzonej karty realizacji zadania operacyjnego proszę przekazać do Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w terminie określonym w §5.

§8.

Zobowiązuje się kierowników zespolonych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych miasta do opracowania odpowiednio kart realizacji zadań operacyjnych w swoich jednostkach w terminie określonym w §5 i poinformowaniu Kierownika Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności o ich wykonaniu.

§9.

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2012 roku złoży Prezydentowi Miasta informację o wykonaniu postawionych zadań przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta i pozostałe jednostki organizacyjne miasta.

§10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytwarzający Inf.: Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniawski
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lis 2011 13:26
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1779 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej