Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 277/11

z dnia: 29 listopada
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej, na cele publiczne, pod poszerzenie ulicy Żabiej
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr155 poz.1043, Nr197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011 r Dz. U. Nr 64 poz. 341,Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 732) i § 5 ust. 2 pkt. 2 uchwały Nr 396/LIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 19.01.2010r. Nr 4 poz. 59 ) zarządzam:
§1
Nabyć, na rzecz Miasta Łomży, do gminnego zasobu, na cele publiczne, pod poszerzenie ulicy Żabiej, prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Łomża 2, przy ulicy Żabiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22518/1, o pow. 0,0434 ha, posiadającej w Sądzie Rejonowym w Łomży urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1L/00027074/4, od firmy „MEBLUX BOGDAN” Spółka Jawna za łączną kwotę 255 950,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych ) w tym: wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu – 40 261,00zł, wartość ogrodzenia z elementów żelbetonowych – 13 740,38 zł, wartość ogrodzenia z przęseł metalowych – 16 428,08 zł, wartość placu o nawierzchni betonowej – 2 830,11 zł, wartość wiaty – 182 339,17 zł i wartość drzewostanu – 351,56 zł. - zgodnie z operatem szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytwarzający Inf.:

Prezydent Miasta
Mieczysław Leon Czerniawski
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 29 lis 2011 13:04
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1258 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej