Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 445/LII/14

z dnia: 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek na terenie miasta Łomża prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego


Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15, art. 40 ust. 1, art 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 i art. 92 ust. 1  pkt. 1  i ust. 2  ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 90 ust. 4  ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 421/L/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek na terenie miasta Łomża prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4  ust. 10 skreśla się,

2) w § 4  ust. 2  kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „ pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta.”

3) w § 10 ust. 2  skreśla się przecinek po wyrazie „jednostkach” oraz wyrazy „ przy czym kontrole o których mowa w § 9  ust. 2  pkt. 1  mogą odbywać się w miejscach i czasie realizacji zadań statutowych realizowanych przez dotowane przedszkola, szkoły, placówki przedszkolne/inne formy wychowania przedszkolnego”,

4) w § 10 ust. 3  skreśla się,

5) w § 10 ust. 7  skreśla się przecinek po wyrazie „protokole” oraz wyrazy „ do których organ udzielający dotacji ustosunkowuje się w wystąpieniu pokontrolnym”,

6) w § 12 ust. 1  skreśla się oraz oznaczenie ust. 2

7) § 13 skreśla się,

8) w załączniku nr 2  do uchwały skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy „ na podstawie art. 233 § 1  Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 2 maj 2014 09:28
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1554 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej