Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 450/LIII/14

z dnia: z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2013, poz.594, ze zm.) i art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych zadań własnych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r – Załącznik nr 3

§ 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik Nr 4

§ 5. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Załącznik Nr 5

§ 6. Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, „Innowacyjna Gospodarka”, „Pomoc techniczna 2007-2014” – Załącznik Nr 6

§ 7. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 7

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 8

§ 9. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 299.594.444 złotych

z tego: - bieżące 242.747.541 złote

- majątkowe 56.846.903 złote

2) Plan wydatków - 322.754.644 złote

z tego: - bieżące 233.744.507 złotych

- majątkowe 89.010.137 złote

3) Plan przychodów 30.787.700 złotych

4) Plan rozchodów 7.627.500 złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 23.160.200 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych - 12.785.850 zł,

- wolnymi środkami w wysokości 10.374.350 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2014 roku:

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 12.785.850 złotych,

2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,

3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.627.500 zł

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań

§ 12. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

 

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2014 14:28
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1373 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej