Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 452/LIII/14

z dnia: z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łomżyńskiego


Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594;zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 poz. 379), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm), oraz Uchwały Nr 400/XXXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Łomży na 2014 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Powiatowi Łomżyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

w kwocie 14.000 zł. (dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe,

§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego), z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, w tym:


  • 7.000 zł - Muzyczne Dni Drozdowo Łomża i 2.000 zł - Jubileusz 20 -lecia Klubu Tańca Towarzyskiego „Akat” ( z. dz.750, rozdz. 75075, § 4300),

· 5.000 zł – Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Łomży (z. dz. 921, rozdz. 92195, § 4300)

§ 2

Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Miastem Łomża.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2014 14:32
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1245 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej