Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 456/LIII/14

z dnia: z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Bronisława Wesołowskiego i ul. Browarnej


Na podstawie art. 15 ust. 1 i art 37 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) i § 3 pkt.12 ppkt. a, uchwały nr 396/LIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 19.01.2010 r. Nr 4 poz. 59) Rada Miejska Łomży uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę z dopłatą, nieruchomości położonych w Łomży, pomiędzy Miastem Łomża, a Panem R. P., w wyniku której:

Miasto Łomża przeniesie na rzecz Pana R. P. własność nieruchomości położonej w Łomży, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30564/3 o pow. 0,0022 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr LM1L/00016960/2 oraz własność nieruchomości położonej w Łomży, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30561/3 o pow. 0,0008 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr LM1L/00016722/2.

W zamian za przeniesienie własności w/w nieruchomości Pan R. P. przeniesie na rzecz Miasta Łomża, własność nieruchomości położonej w Łomży, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 30563/7 o pow. 0,0007 ha i nr 30563/8 o pow. 0,0037 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr LM1L/00041991/2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2014 14:38
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1292 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej