Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 457/LIII/14

z dnia: z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy Al. Legionów


Na podstawie art. 14 ust. 3 i 5 oraz art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518) i § 3 pkt.12 ppkt.a uchwały nr 396/LIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 19. 01. 2010 r. Nr 4 poz. 59) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę bez dopłat, nieruchomości położonych w Łomży, przy al. Legionów, pomiędzy Miastem Łomża, a Województwem Podlaskim, w wyniku której:

Miasto Łomża przeniesie na rzecz Województwa Podlaskiego prawo własności nieruchomości położonej w Łomży przy al. Legionów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 22894/4 o pow. 0,0133 ha, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00029170/1.

W zamian za przeniesienie prawa własności w/w nieruchomości Województwo Podlaskie przeniesie na rzecz Miasta Łomża prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 10428/7, nr 10428/8, nr 10428/9, nr 10428/10, nr 10428/11, nr 10428/12, nr 10428/13, nr 10428/14, nr 10428/15, nr 10428/16, nr 10428/17, nr 10428/18, nr 10428/19, nr 10428/20, nr 10428/21, nr 10428/22, nr 10428/23, nr 10428/24, nr 10428/25, nr 10428/26, nr10428/27 o łącznej powierzchni 0,0066 ha położonej w Łomży przy al. Legionów, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00053027/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2014 14:39
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1266 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej