Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 462/LIII/14

z dnia: z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: w sprawie założenia Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 poz. 379), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457), uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2014 roku zakłada się Miejski Żłobek Nr 1 w Łomży, przy ulicy Studenckiej 13, zwany dalej „Żłobkiem”, w formie miejskiej jednostki budżetowej.

§ 2. Organem prowadzącym dla Żłobka jest Miasto Łomża.

§ 3. Rozstrzygnięcie nadzorcze

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz


  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2014 14:47
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1651 razy