Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 465/LIII/14

z dnia: z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży

Na podstawie art. 7  ust. 1, pkt. 16, art. 18 ust. 2  pkt. 15, ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.poz. 645 i poz. 1318, z 2014 poz. 379) oraz art. 11 ustawy z dnia 4  lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.); uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut dla Miejskiego Żłobka nr 2  w Łomży w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 


 


Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2014 14:53
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1390 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej