Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 476/LVI/14

z dnia: z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013, poz.594; zm.  poz. 645 i poz. 1318, z 2014 poz. 379)  i   art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242  ust 2 i 3  ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

 

§  1.  Dokonuje się zmiany planowanych dochodów  budżetowych miasta na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 

§  2. Dokonuje  się  zmiany planowanych wydatków budżetowych zadań własnych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§  3.  Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik Nr 3

 

§  4.  Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” , „Innowacyjna Gospodarka”, „Pomoc techniczna 2007-2014” – Załącznik Nr 4

 

§  5.  Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 5

 

§  6.  Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 r przedstawia Załącznik Nr 6

 

§  7.  Objaśnienia dokonanych  zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 7

 

§  8. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1)  Plan dochodów  -                                               303.320.436  złotych

z tego:      - bieżące                         243.284.108 złotych

- majątkowe                      60.036.328 złotych

2) Plan wydatków  -                                                326.480.636  złotych

z tego:      - bieżące                        234.061.573  złote

-  majątkowe                     92.419.063 złote

3)  Plan przychodów                                                 30.787.700  złotych

4)  Plan rozchodów 7.627.500  złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 23.160.200 złotych zostanie pokryty:

 

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych -   12.785.850 zł,

- wolnymi środkami w wysokości 10.374.350 zł.

 

 

 

§  9. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2014 roku:

 

1.  Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 12.785.850 złotych,

2.  Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,

3.  Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.627.500 zł

§  10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań

§  11. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

§  12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta.

§  13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

 

 

Maciej Andrzej Borysewicz

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 11 lip 2014 14:42
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1483 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej