Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 477/LVI/14

z dnia: z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Łomża, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1  w związku z art. 12 ust. 2  i 3  oraz art. 59 ust. 2  ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez żłobek prowadzony przez Miasto Łomża w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony (na wniosek rodzica) pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Łomża - powyżej 10 godzin dziennie w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 2. 1. Uchwala się częściowe zwolnienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym w wysokości 50% opłaty, o której mowa w § 1  ust. 1  z tytułu uczestnictwa rodziny dziecka w Programie ,,Karta Dużej Rodziny” - Miasta Łomża.

2. Podstawą udzielenia zniżki wskazanej w ust. 1  jest przedłożenie dyrektorowi żłobka do wglądu ,,Karty Dużej Rodziny”.

§ 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na poziomie 7,00 zł (słownie: siedem złotych) dziennej stawki żywieniowej.

§ 4. Zwalnia się z opłaty wskazanej w § 1  ust. 1  uczestników ,,Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” realizowanego przez Miasto Łomża – w okresie od 01 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 11 lip 2014 14:43
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1724 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej