Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 6/III/14

z dnia: 17 grudnia 2014 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013, poz.594; zm. zmiany poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379 oraz poz. 1072)  i   art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242  ust 2 i 3  ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

 

§  1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1

 

§ 2.  Dokonuje się zmiany planowanych wydatków  budżetowych miasta na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3. Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia Załącznik Nr 3,

 

§ 4. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – Załącznik Nr 4,

 

§ 5. Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, „Innowacyjna gospodarka”, „Pomoc techniczna 2007-2014” – Załącznik Nr 5,

 

§ 6.  Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 6,

 

§ 7.  Objaśnienia dokonanych  zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 7

 

§ 8. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1)  Plan dochodów  -                                               307.738.878  złotych

z tego:        - bieżące                         246.889.968 złotych

- majątkowe                      60.848.910 złotych

2) Plan wydatków  -                                                 328.694.513  złotych

z tego:         - bieżące                         239.402.853  złotych

-  majątkowe                      89.291.660  złotych

3)  Plan przychodów                                                  29.758.415  złotych

4)  Plan rozchodów                                                       8.802.780  złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 20.955.635 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych – 8.405.850 zł,

- wolnymi środkami w wysokości 12.549.785 zł.

 

§ 9. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2014 roku:

 

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 8.405.850 złotych,

2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,

3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.802.780 zł

§  10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań

§ 11. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

§  12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta.

§  13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Łomży

 

Bernadeta Krynicka

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 19 gru 2014 07:34
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1520 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej