Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 12/IV/14

z dnia: 30 grudnia 2014 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013, poz.594,)  i   art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242  ust 2 i 3  ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

 

§  1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1

 

§ 2.  Dokonuje się zmiany planowanych wydatków  budżetowych miasta na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3. Plan Przychodów i Rozchodów zgodnie z Załącznikiem Nr 3

 

§ 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia Załącznik Nr 4,

 

§ 5. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – Załącznik Nr 5,

 

§ 6. Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, „Innowacyjna gospodarka”, „Pomoc techniczna 2007-2014” – Załącznik Nr 6,

 

§ 7.  Objaśnienia dokonanych  zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi Załączniki Nr 7

 

§ 8. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1)  Plan dochodów  -                                               305.431.026  złotych

z tego:      - bieżące                         246.849.975 złotych

- majątkowe                      58.581.051 złotych

2) Plan wydatków  -                                                 327.397.812  złotych

z tego:      - bieżące                         239.424.264  złotych

-  majątkowe                      87.973.548  złotych

3)  Plan przychodów                                                30.769.566  złotych

4)  Plan rozchodów                                                    8.802.780  złotych

5) Deficyt budżetu miasta w kwocie 21.966.786 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych – 8.405.850 zł,

- wolnymi środkami w wysokości 13.560.936 zł.

 

§ 9. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia w 2014 roku:

 

1. Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 8.405.850 złotych,

2. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 złotych,

3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.802.780 zł

§  10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomży do zaciągania kredytów i pożyczek w ramach określonych limitów zobowiązań

§ 11. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

 

§  12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta.

§  13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Łomży

 

Bernadeta Krynicka

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 31 gru 2014 15:22
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1385 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej