Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 14/IV/14

z dnia: 30 grudnia 2014 r.
w sprawie: w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo Farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, zmiany Dz. U. z 2008 r. Nr 227 , poz.1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 111, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342, 1544 oraz z 2013 r. poz. 1245) po konsultacji z Okręgową Izbą Aptekarską w Białymstoku, Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się listę kolejności dyżurowania aptek na terenie miasta Łomży obowiązującą od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku, stanowiącą załącznik 1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku likwidacji lub zamknięcia, po pisemnym poinformowaniu Prezydenta Miasta o tym fakcie, apteka zostaje automatycznie wykreślona z listy dyżurowania a jej miejsce na liście zajmuje kolejna apteka.

§ 2. 1. Ustala się dyżury aptek na terenie miasta Łomża w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku, których grafiki na poszczególne miesiące stanowi odpowiednio załącznik Nr 2 niniejszej uchwały.

2. Apteka zobowiązana do pełnienia dyżuru w szczególnie uzasadnionym przypadku niemożności jego pełnienia w wyznaczonym terminie zapewnia zastępstwo we własnym zakresie, niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie Prezydenta Miasta.

§ 3. Wprowadza się wykaz dotyczący rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża stanowiący załącznik Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 512/LIX/14 z dnia 29 października 2014 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 31 gru 2014 15:23
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 2226 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej