Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 233/XXIX/16

z dnia: 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.446,) i   art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust .1, art. 242 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta na 2016 r zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. Plan wydatków majątkowych po zmianach przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r – Załącznik Nr 4

§ 5. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok – Załącznik Nr 5

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża stanowi załączniki Nr 6

§ 7. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -                                                           317 711 267 złotych

                         z tego:     - bieżące                                     293 393 949   złotych

                                           - majątkowe                                 24 317 318   złotych

2) Plan wydatków -                                                           329 099 320 złotych

                         z tego:     - bieżące                                     268 204 665 złotych

                                         - majątkowe                                 60 894 655 złotych

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 11 388 053 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2 670 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 8 718 053 zł.

§ 9. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                         Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 21 wrz 2016 11:22
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 779 razy