Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 242/XXX/16

z dnia: 28 września 2016 r.
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Władysława Broniewskiego, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 z późn. zm.), oraz § 3 pkt. 12 ppkt b uchwały nr 396/LIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Rada Miejska Łomży uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Łomża na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ulicy Władysława Broniewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12103/6 o pow. 0,0029 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr LM1L/00022706/9, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   Przewodniczący

                                                                         Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                            Wiesław Tadeusz Grzymała

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 wrz 2016 09:28
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 860 razy