Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 240/XXX/16

z dnia: 28 września 2016 r.
w sprawie: w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomży

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomży zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 262/XXX/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 3769 z dnia 5 grudnia 2012 r.) zmieniona Uchwałą Nr 424/L/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 lutego 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 996 z dnia 4 marca 2014 r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Wiesław Tadeusz Grzymała

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 wrz 2016 09:27
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1118 razy