Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 216/21

z dnia: 5 lipca
w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, położonej w Łomży przy ul. Rubinowej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 2, art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z 2021 r., poz. 11, poz. 234, poz. 815) oraz uchwały nr 386/XXXVIII/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty, zarządzam, co następuje:

§1
Sprzedać, w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego, nieruchomość stanowiącą własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, położoną w Łomży przy ul. Rubinowej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12340/37 o pow. 0,2795 ha oraz działka nr 12340/40 o pow. 0,3235 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr LM1L/00072959/2.

§2
Ustalić cenę nieruchomości na kwotę 2.085.958,00 netto (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

§3
Udzielić bonifikaty od ceny ustalonej w §2 w wysokości 18,55% i ustalić cenę sprzedaży nieruchomości po bonifikacie, na kwotę 1.699.012,79 zł netto (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwanaście złotych 79/100)

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 5 lip 2021 14:31
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 262 razy