Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 221/21

z dnia: 8 lipca
w sprawie: wniesienia przez Miasto Łomża aportu do spółki miejskiej pod firmą Zakład Gospodarowania Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038), art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 815), uchwały nr 398/XL/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki miejskiej Zakład Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o., zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wnieść do Zakładu Gospodarowania Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji biurowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10979/6 o powierzchni 0,0827 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1L/00069947/1, położonej w Łomży przy ul. Kopernika 9.

 

§ 2

 

Wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego (aportu), o którym mowa w § 1 określona została zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 371.881,00 zł netto (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).

 

§ 3

 

Zbycie nieruchomości określonej w § 1 nastąpi w trybie bezprzetargowym i stanowić będzie wkład niepieniężny (aport) do spółki.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lip 2021 08:38
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 471 razy