Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 222/21

z dnia: 13 lipca
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy warsztatu samochodowego MPK w Łomży do obsługi autobusów nisko i zero emisyjnych.

Na podstawie art. 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”, zarządzam co następuje:


 


§ 1


Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy warsztatu samochodowego MPK w Łomży do obsługi autobusów nisko i zero emisyjnych, powołuję Komisję Przetargową w składzie:


  1. Katarzyna Mścichowska           – Przewodniczący Komisji,


 2. Lech Dobrowolski                    – Zastępca Przewodniczącego Komisji,


 3. Krzysztof Stalewski                  – Sekretarz Komisji,


 4. Anna Biała                                – Członek Komisji,


 5. Jarosław Sulkowski                  – Członek Komisji. 


§ 2


Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem pracy, stanowiącym Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 91/15 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 27.03.2015 r. (ze zm. wynikającymi z Zarządzenia Nr 268/20 z dnia: 05.10.2020 r.) w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża oraz  przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.


 


§ 3


Zakres obowiązków członków Komisji przetargowej: 1. Obowiązki przewodniczącego Komisji przetargowej:a)     koordynuje i kieruje pracami Komisji, w tym:


-         wyznacza terminy posiedzeń Komisji,


-         nadzoruje prawidłowy i terminowy przebieg postępowania oraz prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia,


b)    akceptuje wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia (zastosowanej procedury) oraz dokumentację, związaną z przygotowaniem postępowania pod względem zgodności
z przepisami ustawy Pzp, a w szczególności:


-projekt ogłoszenia o zamówieniu, projekt specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”;


c)     przewodniczy posiedzeniom Komisji;


d)    składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy;


e)     informuje Kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia;


f)     wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o dokonanie zmian w składzie Komisji m.in.
w przypadku swojej nieobecności i jednoczesnej nieobecności zastępcy przewodniczącego wyznacza inną osobę kierującą pracami Komisji,wskazuje członka komisji zastępującego sekretarza w czasie jego nieobecności, wnioskuje o odwołanie bądź wyłączenie członka komisji itd.


g)    wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o powołanie biegłego;


h)     wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o wydanie opinii radcy prawnego w związku
z toczącym się postępowaniem;


i)      dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 ustawy, zgodności ofert
z ustawą, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia;


j)      dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;


k)     analizuje wnoszone odwołania;


l)      aprobuje pod względem merytorycznym propozycje pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.


  1. Obowiązki zastępcy przewodniczącego Komisji przetargowej:a)     zastępuje i wykonuje zadania przewodniczącego Komisji podczas jego nieobecności;


b)    uczestniczy w posiedzeniach Komisji;


c)     odpowiada za przygotowanie merytorycznej części dokumentacji postępowania i akceptuje pod względem merytorycznym:


-        wzór umowy,


-        propozycję zakresu przedmiotu zamówienia i dokumenty, wymagane do opisu przedmiotu zamówienia oraz wartość zamówienia przed ogłoszeniem o zamówieniu,


-        projekt ogłoszenia o zamówieniu,


-        projekt SWZ,


-        dokumenty, właściwe dla prowadzonego postępowania, np. propozycję wyjaśnienia udzielanego wykonawcom dotyczącego treści SWZ, modyfikacje SWZ,


-        zaproszenie wykonawcy do podpisania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania – w przypadku żądania – najpóźniej w dniu podpisania umowy;


d)    składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 lub ust. 3 ustawy;


e)     przyjmuje wyjaśnienia wykonawców, dotyczące treści złożonych ofert;


f)     dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie o którym mowa w art. 57 ustawy, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;


g)    dokonuje oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;


h)     przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania i opiniuje przygotowywane propozycje odpowiedzi, pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.


3. Obowiązki sekretarza Komisji przetargowej:


a)     uczestniczy w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz ustaleniu wartości zamówienia przed ogłoszeniem o zamówieniu


b)    przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu i zamieszcza w BZP;


c)     opracowuje projekt specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym wzorem umowy;


d)    przygotowuje projekt wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu;


e)     składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust 2 i 3 ustawy;


f)     uczestniczy w posiedzeniach Komisji;


g)    dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 ustawy, zgodności ofert z ustawą, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty oraz inne czynności związane z analizą i oceną ofert;


h)     dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;


i)      przygotowuje wniosek do Prezydenta Miasta z propozycją wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia ofert w przypadkach przewidzianych ustawą lub o unieważnieniu postępowania;


j)      przygotowuje dla wykonawców w zależności od okoliczności zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, wniesionych odwołaniach, wyniku postępowania i odrzuconych ofertach i inną korespondencję, dotyczącą prowadzonego postępowania, zgodnie z SWZ i ustawą;


k)     dokonuje upublicznienia m.in. na stronie prowadzonego postępowania, zgodnie z wymogami ustawy, dokumentów, zawiadomień i informacji, dotyczących prowadzonego postępowania, np. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zmiany treści SWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu, kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, informacji z otwarcia ofert itd.;


l)      przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach, o której mowa w art. 81 ustawy Pzp,


m)   sporządza i zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówieniu,


n)     przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania i przygotowuje projekt ewentualnych na nie odpowiedzi;


o)    opracowuje projekty wszelkich innych dokumentów przygotowywanych przez Komisję;


p)    sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia i kompletuje dokumentację postępowania,


q)    wykonuje czynności obsługowo-biurowe. 1. Obowiązki Elżbiety Stankiewicz – członka Komisji:a)     składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust 2 i ust. 3;


b)    uczestniczy w posiedzeniach Komisji;


c)     dokonuje oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności sprawdzenie ofert pod względem rachunkowym, terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności, dokonuje analizy i oceny ofert odnośnie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia i ustawy Pzp;


d)    dokonuje oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;


e)     analizuje wnoszone odwołania i uczestniczy w przygotowaniu ewentualnych na nie odpowiedzi. 1. Obowiązki pozostałych członków Komisji przetargowej:a)    proponują zakres przedmiotu zamówienia i pomagają w ustaleniu wartości zamówienia;


b)    podają informacje do SWZ dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty, kryteriów spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców;


c)    przygotowują i udzielają wyjaśnień wykonawcom w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu obliczenia ceny ofert;


d)    składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy;


e)     uczestniczą w posiedzeniach Komisji;


f)     dokonują oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz przeprowadzają sprawdzenie ofert, w szczególności sprawdzenie ofert pod względem rachunkowym, terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności; poprawiają oczywiste omyłki pisarskie w tekście ofert, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;


g)    dokonują oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;


h)    analizują wnoszone odwołania i uczestniczą w przygotowaniu ewentualnych na nie odpowiedzi.


 


§ 4


Odpowiedzialność członków Komisji przetargowej: 1. Przewodniczący Komisji przetargowej odpowiada za sprawne i prawidłowe, zgodne z przepisami ustawy Pzp przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania.


 2. Wszyscy członkowie Komisji przetargowej odpowiadają indywidualnie za wykonywane czynności w zakresie powierzonych im obowiązków, określonych w § 3. 


§ 5


1.   Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.


2.   Komisja zakończy pracę z dniem prawomocnego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.


3.   Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznychzapewni niezbędną obsługę prac Komisji.


4.   Osoba wskazana jako sekretarz komisji kończy pracę z dniem zatwierdzenia protokołu.


 


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


 


 


 


 


z up. PREZYDENTA MIASTA


 


mgr Andrzej Stypułkowski


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: środa, 14 lip 2021 14:20
 • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej Z. Garlicki
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 255 razy