Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 226/21

z dnia: 20 lipca
w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020.1057 ze zm.) oraz uchwały nr 319/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 27 listopada 2020 r., poz. 4937) oraz Uchwały nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2021, zarządzam, co następuje: 


§ 1.


W ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2021 (dział 630, rozdz. 63003,
§ 2820) przyznajędotację celową Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu Oddział im. Adama Chętnika w Łomżyw wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na realizację zadania: „XXX Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę - Drogi
do Wolności”
.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 20 lip 2021 13:03
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 286 razy