Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 227/21

z dnia: 22 lipca
w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020.1057 ze zm.) oraz uchwały nr 319/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 27 listopada 2020 r., poz. 4937) oraz Uchwały nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2021, zarządzam, co następuje: 


§ 1.


W ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2021 (dział 630, rozdz. 63003,§ 2820) przyznajędotację celową Stowarzyszeniu "Świat Akordeonu"w wysokości 2.300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) na realizację zadania: Turystycznie, rekreacyjnie
i muzycznie czyli zlot akordeonowy w Łomży”.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 


 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 22 lip 2021 11:29
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 282 razy