Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 311/21

z dnia: 12 listopada
w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 – 2037 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

           

                                                                                                         

                                                                                                                                     PREZYDENT MIASTA 

                                                                                                        dr Mariusz Chrzanowski

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 311/21

        Prezydenta Miasta Łomża

         z dnia 12 listopada 2021 r.

 

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY  z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2022 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych

z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łomża realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do chwały.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów. 

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Łomży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2034 Nr 328/XXXII/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

 

 

                                                          

   Przewodnicząca

                                                                                               Rady Miejskiej Łomży

                                  

                                                                                                  Alicja Konopka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 30 lis 2021 10:07
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 199 razy