Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 331/21

z dnia: 8 grudnia
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2022.

Na podstawie art. 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”, zarządzam co następuje:

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.: „Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2022”, powołuję Komisję Przetargową w składzie: 


 1. Katarzyna Mścichowska – Przewodniczący Komisji,
 2. Dariusz Boryszewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3. Przemysław Chełstowski – Sekretarz Komisji,
 4. Elżbieta Stankiewicz – Członek Komisji,
 5. Kamil Kossakowski – Członek Komisji. 

§ 2. Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem pracy, stanowiącym

Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 91/15 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 27.03.2015 r. (ze zm. wynikającymi z Zarządzenia Nr 268/20 z dnia: 05.10.2020 r.) w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża oraz  przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 3. Zakres obowiązków członków Komisji przetargowej


 1. Obowiązki przewodniczącego Komisji przetargowej:

a)  koordynuje i kieruje pracami Komisji, w tym wyznacza terminy posiedzeń Komisji,

b)    akceptuje wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia (zastosowanej procedury) oraz dokumentację, związaną z przygotowaniem postępowania pod względem zgodności z przepisami ustawy Pzp, a w szczególności:

-     projekt ogłoszenia o zamówieniu, projekt specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”;

c)    przewodniczy posiedzeniom Komisji;

d)    składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy;

e)    informuje Kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

f)     wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o dokonanie zmian w składzie Komisji m.in. w przypadku swojej nieobecności i jednoczesnej nieobecności zastępcy przewodniczącego wyznacza inną osobę kierującą pracami Komisji,wskazuje członka komisji zastępującego sekretarza w czasie jego nieobecności, wnioskuje o odwołanie bądź wyłączenie członka komisji itd.

g)    wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o powołanie biegłego;

h)   wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o wydanie opinii radcy prawnego w związku z toczącym się postępowaniem;

i)     dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 pkt 1 ustawy, zgodności ofert z ustawą, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia z wyłączeniem przedmiotowych środków dowodowych;

j)      dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

k)    analizuje wnoszone odwołania;

l)     aprobuje pod względem merytorycznym propozycje pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 


 1. Obowiązki zastępcy przewodniczącego Komisji przetargowej:

a)    zastępuje i wykonuje zadania przewodniczącego Komisji podczas jego nieobecności;

b)    uczestniczy w posiedzeniach Komisji;

c)    odpowiada za przygotowanie merytorycznej części dokumentacji postępowania i akceptuje pod względem merytorycznym:

-        istotne postanowienia umowy lub wzór umowy,

-        propozycję zakresu przedmiotu zamówienia i dokumentów, wymaganych do opisu przedmiotu zamówienia oraz wartości zamówienia przed ogłoszeniem o zamówieniu, terminu realizacji zamówienia,

-        projekt ogłoszenia o zamówieniu,

-        projekt SWZ,

-        dokumenty, właściwe dla prowadzonego postępowania, np. propozycję wyjaśnienia udzielanego wykonawcom dotyczącego treści SWZ, modyfikacje SWZ,

-        zaproszenie wykonawcy do podpisania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania – w przypadku żądania – najpóźniej w dniu podpisania umowy;

d)    składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 lub ust. 3 ustawy;

e)    przyjmuje wyjaśnienia wykonawców, dotyczące treści złożonych ofert;

f)     dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie               o którym mowa w art. 57 ustawy, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

g)    dokonuje oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

h)   przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania i opiniuje przygotowywane propozycje odpowiedzi, pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.


 1. Obowiązki sekretarza Komisji przetargowej:

a)    dokonuje ustalenia wartości zamówienia przed ogłoszeniem o zamówieniu;

b)    przygotowuje informacje niezbędne do sporządzenia ogłoszenia o zamówieniu;

c)    opracowuje projekt specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami;

d)    opracowuje istotne postanowienia umowy lub wzór umowy,

e)    przygotowuje projekt wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania;

f)     przygotowuje informacje niezbędne do sporządzenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu;

g)    składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy;

h)   uczestniczy w posiedzeniach Komisji;

i)     dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 ustawy, zgodności ofert z ustawą, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty oraz inne czynności związane     z analizą i oceną ofert;

j)      dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

k)    przygotowuje wniosek do Prezydenta Miasta z propozycją wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia ofert w przypadkach przewidzianych ustawą lub o unieważnieniu postępowania;

l)     przygotowuje i przesyła do wykonawców w zależności od okoliczności zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, wniesionych odwołaniach, wyniku postępowania i odrzuconych ofertach i inną korespondencję, dotyczącą prowadzonego postępowania, zgodnie z SWZ i ustawą;

m)  dokonuje upublicznienia m.in. na stronie prowadzonego postępowania, zgodnie z wymogami ustawy, dokumentów, zawiadomień i informacji, dotyczących prowadzonego postępowania, np. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zmiany treści SWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu, kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, informacji z otwarcia ofert, itd.;

n)   przygotowuje dane niezbędne do przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o złożonych ofertach, o której mowa w art. 81 ustawy Pzp;

o)    przygotowuje informacje niezbędne do sporządzenia i zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

p)    przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania i przygotowuje projekt ewentualnych odpowiedzi na nie;

q)    opracowuje projekty wszelkich innych dokumentów przygotowywanych przez Komisję;

r)     sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia
i kompletuje dokumentację postępowania;

s)    wykonuje czynności obsługowo-biurowe. 


 1. Obowiązki Elżbiety Stankiewicz - członka komisji:

a)    przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu i zamieszcza Biuletynie Zamówień Publicznych;

b)    przygotowuje ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu,

c)    składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy;

d)    uczestniczy w posiedzeniach Komisji;

e)    dokonuje oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału                         w postępowaniu w zakresie określonym w art. 57 pkt 1 ustawy Pzp oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności sprawdzenie ofert pod względem rachunkowym, terminów i warunków realizacji umowy, płatności;

f)     dokonuje analizy i oceny ofert odnośnie odpowiadania ich treści w odniesieniu do specyfikacji warunków zamówienia i ustawy Pzp;

g)    dokonuje oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

h)   przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach, o której mowa w art. 81 ustawy Pzp,

i)     analizuje wnoszone odwołania i uczestniczy w przygotowaniu ewentualnych na nie odpowiedzi,

j)      sporządza i zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

 


 1. Obowiązki Kamila Kossakowskiego - członka komisji:

a)    przygotowuje i udziela wyjaśnień wykonawcom w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu obliczenia ceny ofert;

b)    składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy;

c)    uczestniczy w posiedzeniach Komisji;

d)    dokonuje oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności sprawdzenie ofert pod względem rachunkowym, terminów i warunków realizacji umowy i płatności; analizuje oczywiste omyłki pisarskie w tekście ofert, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

e)    dokonuje oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

f)     analizuje wnoszone odwołania i uczestniczy w przygotowaniu ewentualnych odpowiedzi na nie. 

§ 4. Odpowiedzialność członków Komisji przetargowej:


 1.  Przewodniczący Komisji przetargowej odpowiada za sprawne i prawidłowe, zgodne z przepisami ustawy Pzp przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania.
 2.  Wszyscy członkowie Komisji przetargowej odpowiadają indywidualnie za wykonywane czynności w zakresie powierzonych im obowiązków, określonych § 3. 

§ 5. 

1.     Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.


2.   Komisja zakończy pracę z dniem prawomocnego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.


3.  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.


4.    Osoba wskazana jako sekretarz komisji kończy pracę z dniem zatwierdzenia protokołu z postępowania.


 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: środa, 8 gru 2021 14:49
 • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej Z. Garlicki
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 130 razy