Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 438/XLVII/21

z dnia: 08 grudnia 2021 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2021 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2021 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2021 rok - zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2021 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r – załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r – załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok - załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 104 800zł,

- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 5 103 417zł,

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 955 915zł,

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 5 954 532zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 450 189 073 złote, z tego:

- bieżące - 426 441 550 złote,

- majątkowe - 23 747 523 złote,

2) Plan wydatków - 486 817 967 złote, z tego:    

- bieżące - 421 330 165 złote,

- majątkowe - 65 487 802 złote.

§ 10. W uchwale Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2021, § 8 ust. 4 otrzymują nowe brzmienie:
„4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 4 095 328,00zł”.

§ 11. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2021 13:58
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 141 razy