Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 338/21

z dnia: 14 grudnia
w sprawie: wysokości opłat za zakwaterowanie w prowadzonych przez Miasto Łomża bursach szkolnych.

Na podstawie § 78 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania / Dz.U. z 2017 r., poz. 1606, z 2021 r., poz. 911 i 1599/ w związku z uchwałą nr 295/LII/98 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 stycznia 1998 r. w  sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Łomży uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zm. uchwałą nr 288/XXVIII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Łomży uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 3681), zarządzam, co następuje: 

§ 1.


  1. Ustalam miesięczną opłatę za zakwaterowanie w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Łomża w wysokości 120,00 zł /słownie złotych: sto dwadzieścia/
  2. Ustalam miesięczną opłatę dla uczestników kursów wielozawodowych zakwaterowanych w bursach szkolnych wymienionych w ust. 1 w wysokości 150,00 zł /słownie złotych: sto pięćdziesiąt/. 

§ 2. Opłatę za dany miesiąc kalendarzowy wnosi się do ostatniego dnia tego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez bursę, do której uczęszcza wychowanek lub z której korzysta uczestnik kursu wielozawodowego. 

§ 3. W przypadku nieobecności wychowanka w bursie, z uzasadnionych powodów, należna opłata za zakwaterowanie jest proporcjonalna do czasu faktycznego pobytu.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomży Nr 271/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w prowadzonych przez Miasto Łomża bursach szkolnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1stycznia 2022 roku.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 14 gru 2021 08:34
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 144 razy