Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 340/21

z dnia: 14 grudnia
w sprawie: upoważnienia Pani Krystyny Konopka - Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

Na podstawie art. 20 ust.3 oraz art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).,art. 9 ust 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297), art. 2 pkt.9 i pkt. 10, art. 12 ust. 2 i art. 15a ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) art. 10 ust.13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. art. 411 ust.10r Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) art. 8 ust. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945)..

zarządzam, co następuje :

§ 1. Upoważniam Panią Krystynę Konopka- kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży do prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Łomża postępowań administracyjnych oraz wydawania rozstrzygnięć i decyzji w sprawach:

1) świadczeń rodzinnych;

2) zasiłków dla opiekunów;

3) świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych);

4) świadczenia wychowawczego;

5) w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

a także do pozyskiwania oraz udzielania informacji drogą elektroniczną oraz pisemną w ww. postępowaniach administracyjnych w zakresie wskazanym ustawą.

§ 3. Do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na wniosek osób fizycznych, ubiegających się o przyznanie dofinansowania z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 4. 1 Określania harmonogramów wskazujących dni i godziny, w których będzie udzielana    nieodpłatna pomoc prawna oraz lokali przeznaczonych na ten cel ;

2. Zawierania z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych  właściwych dla siedziby władz powiatu porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu;

3. Zawierania i obsługi umów z adwokatami, radcami prawnymi i organizacjami pozarządowymi o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

§ 5. Upoważnienie jest udzielone na czas pełnienia funkcji Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i może być cofnięte w każdym czasie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 14 gru 2021 12:46
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 160 razy