Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 337/21

z dnia: 10 grudnia
w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) oraz uchwały Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 156) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia planowanych dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 450 191 297 złotych; z tego:

- bieżące: 426 443 774 zł;

- majątkowe: 23 747 523 zł;

2) Plan wydatków – 486 820 191 złotych; z tego:

- bieżące: 421 332 389 zł;

- majątkowe: 65 487 802 zł;

3) Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 21 gru 2021 11:38
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 314 razy