Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 336/21

z dnia: 9 grudnia
w sprawie: powołania Komisji ds. wyceny rzeczowych składników majątku stanowiącego nadwyżkę inwentaryzacyjną wg. stanu na dzień 30.04.2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 26 ust. 1 pkt 1; art. 27; art. 28 ust. 1 pkt 1; ust. 2; ust. 5 i 6 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Powołuję Komisję ds. wyceny rzeczowych składników majątku stanowiących nadwyżkę inwentaryzacyjną wg stanu na dzień 30.04.2021r., pełniących rolę wyposażenia budynku Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego w Łomży, przy ul. Dworcowej w składzie: 

1)      Lech Dobrowolski - przewodniczący

2)      Marcin Milczarski - członek

3)      Dariusz Boryszewski - członek

4)      Przemysław Chełstowski- członek

5)      Karol Łupiński - członek 

2. Zadaniem Komisji jest wycena przedmiotowych składników majątku /wyposażenia budynku Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego w Łomży, przy ul. Dworcowej/.

§ 2


 1. Z przeprowadzonej czynności Komisja sporządza protokół w 3 egzemplarzach, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łomża.
 3. Zatwierdzony protokół stanowi podstawę:

1)      określenia wartości jednostkowej brutto składnika majątku;

2)      do sporządzenia niezbędnej dokumentacji księgowej – druku OT (przyjęcie składnika majątku).


 1. Zatwierdzony protokół wraz z dokumentem OT Komisja przekazuje do Wydziału Obsługi Urzędu oraz do Wydziału Skarbu i Budżetu, celem dokonania stosownych zmian w ewidencji majątku Urzędu Miejskiego w Łomży i zapisów księgowych. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji ds. wyceny rzeczowych składników majątku stanowiących nadwyżkę inwentaryzacyjną wg stanu na dzień 30.04.2021r.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr336/21

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 09 .12.2021 r. 

 

 

 

Protokół

Komisji ds. wyceny rzeczowych składników majątku stanowiących nadwyżkę inwentaryzacyjną wg stanu na 30.04.2021r.

z dnia ……………

 

Pochodzenie rzeczowych składników majątku: nadwyżka inwentaryzacyjna stwierdzona w wyniku inwentaryzacji okresowej drogą spisu z natury według stanu na dzień 30.04.2021r.
na terenie Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego w Łomży, przy ul. Dworcowej. 

Komisja w składzie:


 1. Lech Dobrowolski – przewodniczący,
 2. Marcin Milczarski- członek,
 3. Dariusz Boryszewski – członek,
 4. Przemysław Chełstowski- członek,
 5. Karol Łupiński - członek 

działając na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża nr 336/21 z dnia 09.12.2021 roku oraz po dokonaniu szczegółowych oględzin i rozpoznaniu cenowym takich samych
lub podobnych przedmiotów dostępnych w sprzedaży na krajowym rynku towarów i usług
stwierdza, że:

 
 

Nazwa składnika majątku podlegającego wycenie


Jednostkowa cena zakupu brutto nr 1

/w zł/


Jednostkowa cena zakupu brutto nr 2

/w zł/


Jednostkowa cena zakupu brutto nr 3

/w zł/


Wartość jednostkowa brutto *

/w zł/

 

 


 


 


 


 

 

 


 


 


 


 

 

 


 


 


 


 

 

 


 


 


 


 

 

 


 


 


 


 

 

* średnia arytmetyczna cen jednostkowych zakupu brutto nr/nr 1, 2, 3

 

Wycena brutto uwzględnienia stopień zużycia powyższych składników majątku: ……..

 

Wyceny dokonano na podstawie: ……………………

 

Podpisy członków Komisji:

 


 1. ………………………………………..
 2. …………………………….………….
 3. …………………….………………….
 4. ………………………………………..
 5. ………………………………………..

 

 

Zatwierdzam:

 

 

………………………………….

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: środa, 22 gru 2021 11:58
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 143 razy