Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 359/21

z dnia: 30 grudnia
w sprawie: ogłoszenia zamiaru zorganizowania kąpieliska miejskiego i otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o prawie wodnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535) oraz par. 9 pkt 1 ppkt 5f Uchwały nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 17 listopada 2021 r., poz. 4411), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam zamiar zorganizowania kąpieliska miejskiego i otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Łomża organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, p.n.: „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią - organizacja i prowadzenie Łomżyńskiego Kąpieliska Miejskiego oraz prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomża w 2022 r.”.

§ 2. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 259/21

Prezydenta Miasta Łomży

z dnia 30grudnia 2021 r.

 

Regulamin otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2022 r.

 


 1. NAZWA ZADANIA

„Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią - organizacja i prowadzenie Łomżyńskiego Kąpieliska Miejskiego oraz prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomża” 

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)           

I. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI


 1. Organizatorem Łomżyńskiego Kąpieliska Miejskiego jest Miasto Łomża. Przyznawanie dotacji następuje na zasadzie powierzenia wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535).
 2. Organizacji pozarządowej, której zostanie powierzone wykonanie zadania Miasto Łomża udostępni bezpłatnie, wyłącznie do celów realizacji zadania, prawo do dysponowania terenem oraz dokumentację w postaci: kopi zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564, 1641), wraz
  z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9 oraz aktualny profil wody.
 3. Organizacje składające ofertę powinny w szczególności spełniać następujące warunki:

1)  prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

2)  być wpisane na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego,

3)  posiadać doświadczenie, odpowiednią kadrę i inne zasoby pozwalające na samodzielną realizację zadania.


 1. Dotacja na realizację zadania publicznego może być wykorzystana na:

1)  płace kadry ratowniczej i dozoru,

2)  koszty patrolowania rzeki Narew w granicach administracyjnych Łomży,

3)  koszty montażu i demontażu kąpieliska oraz bieżącej obsługi,

4)  ubezpieczenie.


 1. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne obejmujące: usługi księgowe, prawnicze, koordynację projektu, zakup materiałów biurowych nie mogą przekroczyć 15 % kosztów całkowitych jego realizacji.
 2. Dotacja na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

1)  koszty stałe oferenta, w tym: wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia, utrzymanie i wyposażenie biura, czynsz za wynajem lokalu – poza czasem realizacji zadania, a także podatki, cła, opłaty skarbowe,

2)  zobowiązania powstałe przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, a także po terminie jej obowiązywania,

3)  odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

4)  wydatki sfinansowane z innych źródeł,

5)  rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

6)  zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,

7)  nabycie lub dzierżawę gruntów,

8)  prace budowlane w tym budowę i zakup obiektów budowlanych,

9)  nagrody, premie i formy gratyfikacji rzeczowej dla osób zajmujących się realizacją zadania, kary umowne i odszkodowania.


 1. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (w szczególności faktura, faktura uproszczona/paragon z NIP, rachunek, lista płac) oraz wycenę pracy wolontariuszy potwierdzoną zawartymi umowami/porozumieniami lub oświadczeniami złożonymi przez te osoby.
 2. Oferent zobowiązany jest do podania w dziale III, pkt. 5 oferty dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tj. zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów – wartości docelowej, sposobu monitorowania rezultatów/źródeł informacji
  o osiągnięciu wskaźnika).
 3. Zadanie zostanie uznane za zrealizowane, jeżeli oferent osiągnie, co najmniej 80% założonych w ofercie rezultatów.
 4. W trakcie realizacji zadania publicznegodopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidzianych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 20% (zmiany powyżej 20% wymagają zawarcia aneksu do umowy).

 II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535), w tym podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art 12 ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA


 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od daty zawarcia umowy do 29 października 2022 roku, w tym:

1)    Łomżyńskie Kąpielisko Miejskie w sezonie kąpielowym określonym uchwałą Rady Miejskiej Łomży od 24 czerwca do 1 września 2022 roku (70 dni) w godz. 11.00 – 19.00 zgodnie z zawartą umową,

2)    prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomży przez co najmniej jeden dwuosobowy patrol uprawnionych ratowników WOPR od 24 czerwca do 1 września 2022 roku, w godz. 11.00 – 19.00,

3)    w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, stanu wody w rzece Narew uniemożliwiających wykonywanie zadania lub zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizacji, w tym związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, terminy realizacji mogą ulegać zmianom. Każda zmiana terminu, odnotowywana będzie w dokumentacji kąpieliska lub dziennym raporcie patroli.


 1. Zadanie w zależności od jego charakteru, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:

1)     spełniać warunki bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego,

2)     być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców,

3)     być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi
w ofercie oraz w umowie.


 1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1)    dostarczenia, na wezwanie Zleceniodawcy, oryginałów dokumentów (faktur, rachunków, list płac, umów), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej; kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

2)    sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego
w terminie określonym w umowie wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

3)    złożenia, wraz z ofertą realizacji zadania publicznego, informacji
o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wzór informacji stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu).Informację należy wypełnić, podpisać przez osoby upoważnione (zgodnie
z KRS lub inną ewidencją) i jego skan załączyć do oferty w systemie Witkac.pl

4)    informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Łomża na każdym etapie realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest do stosowania na materiałach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych logotypu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 z informacją, że zadanie publiczne finansowane jest ze środków budżetu Miasta Łomża oraz używania na profilach społecznościowych #zasmakujwłomży.

5)    dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych
z zagrożeniem epidemicznym, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych właściwych służb i organów.

IV. SKŁADANIE OFERT:


 1. Ofertę należy złożyć poprzez generator wniosków Witkac.pl.
 2. Formularz oferty jest zgodny z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Termin złożenia ofert w systemie Witkac.pl: do dnia 20 stycznia 2022 r., godz. 15:30.
 4. Po wypełnieniu elektronicznego formularza oferty należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać czytelnie lub z pieczęcią imienną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i przekazać w terminie 3 dni w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (Punkt Obsługi Mieszkańców, parter) lub drogą pocztową pod adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z napisem „Konkurs – turystyka i rekreacja 2022”. 
 5. IV. TRYB I TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej przez pracownika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny formalnej stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do oceny merytorycznej złożonych ofert Prezydent Miasta Łomża powoła komisję konkursową.
 3. W skład komisji konkursowej wejdzie trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Łomża oraz minimum trzy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
 4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej według kryteriów wskazanych w art. 15 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zawartych w karcie oceny merytorycznej stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja konkursowa sporządza protokół wraz z listą rekomendacyjną złożonych ofert i proponowaną kwotą dotacji, którą przedstawia Prezydentowi Łomży. 

 V. WYBÓR OFERT


 1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Łomża w formie zarządzenia.
 2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent otrzymuje informację o konieczności aktualizacji oferty w zakresie wskazanym przez organizatora konkursu.
 3. Zaktualizowaną ofertę należy złożyć do organizatora konkursu poprzez serwis Witkac.pl oraz wydrukować, podpisać i dostarczyć potwierdzenie złożenia poprawionej oferty do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (Punkt Obsługi Mieszkańców, parter) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Termin złożenia zaktualizowanej oferty i potwierdzenia złożenia aktualizacji:
  w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o konieczności zaktualizowania oferty w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łomży. Niezłożenie aktualizacji
  w terminie oznacza rezygnację z dotacji.
 5. Oferent może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji; w szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym wyżej. Oświadczenie powinno być skierowane do Prezydenta Miasta Łomża i zawierać: nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.
 6. Podmioty, których oferty zostały wybrane, celem zawarcia umowy o realizację zadania publicznego przedkładają następujące informacje:

1)  dane osób uprawnionych do podpisania umowy, tj. imię i nazwisko, funkcja osoby/osób, nr PESEL,

2)  dane osoby odpowiedzialnej ze strony oferenta za koordynację realizacji umowy, tj. imię i nazwisko osoby oraz numer telefonu kontaktowego,

3)  w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą między partnerami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,

4)  nr rachunku bankowego.


 1. Ogłoszenie konkursu zamieszcza się:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej

2)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży

3)  na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl

4)  w serwisie Witkac.pl


 1. Wyniki konkursu opublikowane zostaną:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej

2)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży

3)  na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl

4)  w serwisie Witkac.pl 

 VI. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU W POPRZEDNIM ROKU

           W roku 2021 na realizację zadania: „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią - organizacja i prowadzenie Łomżyńskiego Kąpieliska Miejskiego oraz prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomży”przeznaczono kwotę 196.000,00 zł. 

VII. INNE INFORMACJE

Na stronie internetowej www.lomza.pl w zakładce Organizacje pozarządowe opublikowane zostały „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Łomża – poradnik dla organizacji pozarządowych”.

 

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: czwartek, 30 gru 2021 14:46
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 267 razy