Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 443/XLVIII/21

z dnia: 29 grudnia 2021 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 235 , art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2021 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2021 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2021 rok - zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2021 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu – załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok – załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok – załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok - załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2021 rok - załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:

1) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1 803 192 zł;

2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 5 277 190 zł;

3) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3 447 715 zł;

4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 9 901 173 zł.

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 443 024 449 zł, z tego:

a) bieżące – 424 554 116 zł,

b) majątkowe – 18 470 333 zł,

2) Plan wydatków – 473 384 837 zł, z tego:

a) bieżące – 417 798 208 zł,

b) majątkowe – 55 586 629 zł.

§ 12. W uchwale Nr 329/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2021, § 8 ust. 4 otrzymują nowe brzmienie:
„4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 4 095 328,00zł”.

§ 13. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 30 360 388 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”– 2 306 105,00 zł,

2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 3 359 459,00 zł

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 506 577,00 zł.

4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 6 188 247,00 zł,

§ 14. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 31 gru 2021 07:26
  • Wytwarzający informację: rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 132 razy