Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 66/22

z dnia: 7 marca
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535, 2490), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054,2270), Uchwały nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 17 listopada 2021 r., poz. 4411), uchwały nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża Nr 359/21 z dnia: 30 grudnia w sprawie ogłoszenia zamiaru zorganizowania kąpieliska miejskiego i otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam,że w wyniku otwartego konkursu ofertna powierzenie realizacji zadania publicznego wsferze turystyki i rekreacji w 2022 roku, została przyznana dotacja w wysokości 200.000,00 zł (dział 630 – turystyka, rozdz. 63003, § 2820) Okręgowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Łomży na zadanie „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią - organizacja i prowadzenie Łomżyńskiego Kąpieliska Miejskiego oraz prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomży”.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 7 mar 2022 11:31
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 628 razy