Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 67/22

z dnia: 7 marca
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2022 r.

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270), art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r., poz. 1038, 1243, 1535), uchwały nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r., poz. 4411) oraz Zarządzenia nr 28/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2022 roku, zarządzam, co następuje: 

§ 1.Ogłaszam, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2022 roku zostali wyłonieni oferenci, którym w ramach środków budżetowych zaplanowanych na rok 2022 (dział 853, rozdz. 85395,

§ 2820) na realizację zadań przyznaję dotacje: 
 

Podmiot


Nazwa zadania


Przyznana dotacja

 

Fundacja „Czas lokalny”, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych


Centrum Organizacji Pozarządowych


16 000,00 zł

 

Fundacja Działań Lokalnych LOGOS


Mój pierwszy dobry uczynek


4 500,00 zł

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski


Niewidomi bliżej siebie


4 500,00 zł

 

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila


Mam prawa i nie zawaham się ich użyć


5 000,00 zł


RAZEM


30 000,00 zł

 § 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 7 mar 2022 11:33
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 658 razy