Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 72/22

z dnia: 9 marca
w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 25/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Łomży przy ul. Polowej 39.

Na podstawie § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 734 z póź.zm.) w związku z § 9 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łomży stanowiącego załącznik do uchwały Nr 202/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019r w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Łomży, zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Łomży z dnia 03.02.2020r wprowadza się następujące zmiany:


 1. W załaczniku nr 1 do Regulaminu organizacyjnego – Prawa i obowiązki mieszkańców, wprowadza się zmianę treści ust . ‘h”, który otrzymuje brzmienie:

h) przestrzeganie ustalonych godzin spożywania posiłków;

-          śniadanie 7.00 – 9.00

-          obiad 12.30 –14.30

-          podwieczorek 15.00 – 16.00

-          kolacja 17.00 –19.00


 1. W § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wykaz stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych Domu zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu.


 1. Wprowadza się Załącznik nr 3-Wykaz stanowisk pracy w Domu Pomocy Społecznej w Łomży
  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 2. Schemat organizacyjny DPS w Łomży stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Łomży nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.04.2022r

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: środa, 9 mar 2022 14:57
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 290 razy