Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 80/22

z dnia: 10 marca
w sprawie: powołania Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz § 14 ust. 1 „Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Łomża”, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 356/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej powołuję Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka, zwany dalej Zespołem, w składzie:


 1. Marta Macko – Audytor Wewnętrzny, Kierownik Biura Audytu i Kontroli,
 2. Maria Borawska – Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 3. Radosław Chrzanowski – Główny specjalista w Biurze Audytu i Kontroli,
 4. Kornelia Duda – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych,
 5. Jadwiga Jakuć – Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu,
 6. Karol Łupiński – Naczelnik Wydziału Informatyki,
 7. Karolina Modzelewska – Inspektor w Wydziale Edukacji,
 8. Renata Nerkowska - Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu,
 9. Marcin Sawko – Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu,
 10. Rafał Wróblewski – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji. 

§ 2. 1.Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)      dokonanie przeglądu i analizy opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu ryzyk na 2022 rok oraz informacji o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok,

2)      dokonanie przeglądu i analizy informacji zbiorczych, o których mowa w § 13 Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Łomża,

3)      dokonanie przeglądu i analizy dokumentów i informacji dotyczących kontroli zarządczej przedkładanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu do Biura Audytu i Kontroli,

4)      przygotowanie dla Prezydenta Miasta zbiorczego raportu dotyczącego istotnych ryzyk oraz wniosków dotyczących słabości kontroli zarządczej i propozycji jej usprawnienia na podstawie informacji przedłożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Zadania określone w ust.1 Zespół jest zobowiązany wykonać do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

§ 3. Audytor Wewnętrzny kieruje pracami Zespołu, przewodniczy jego posiedzeniom, przydziela zadania członkom Zespołu oraz zapewnia im dostęp do dokumentów określonych w § 2 ust.1 pkt. 1-3będących w posiadaniu Biura Audytu i Kontroli. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: czwartek, 10 mar 2022 11:51
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 351 razy