Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 84/22

z dnia: 17 marca
w sprawie: powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Miasta Łomża.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 66), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Miasta Łomża (zwaną dalej Komisją) w składzie:

1. Przewodniczący: Wiesław Jagielak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

2. Z-ca Przewodniczącego: Anna Żelachowska – Kierownik Biura ds. Budownictwa

3. Członek: Tomasz Walczuk- Naczelnik Wydziału Architektury

4. Członek: Lech Dobrowolski- Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

§ 2. 1. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, ustalenie powstałych szkód i określenie ich zakresu oraz oszacowanie wysokości strat.

2. Komisja działa w oparciu o zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 17 mar 2022 09:22
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 299 razy