Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 87/22

z dnia: 18 marca
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży sp. z o.o.

Na podstawie art. 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”, zarządzam co następuje: 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży sp. z o. o.”, powołuję Komisję Przetargową w składzie: 


 1. Katarzyna Mścichowska           – Przewodniczący Komisji,
 2. Marcin Sawko                          – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3. Elżbieta Stankiewicz                 – Sekretarz Komisji,
 4. Joanna Konopko                     – Członek Komisji,

 1. Emilia Kuczewska                    – Członek Komisji, 
 2. Aneta Chętnik                          – Członek Komisji

 § 2. Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem pracy, stanowiącym Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 91/15 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 27.03.2015 r. (ze zm. wynikającymi z Zarządzenia Nr 268/20 z dnia: 05.10.2020 r.) w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża oraz  przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 3. Zakres obowiązków członków Komisji przetargowej


 1. Obowiązki przewodniczącego Komisji przetargowej:

a)     koordynuje i kieruje pracami Komisji, w tym wyznacza terminy posiedzeń Komisji,

b)    akceptuje wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia (zastosowanej procedury) oraz dokumentację, związaną z przygotowaniem postępowania pod względem zgodności
z przepisami ustawy Pzp, a w szczególności:

-      projekt ogłoszenia o zamówieniu, projekt specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”;

-      wzór umowy,

-      propozycję zakresu przedmiotu zamówienia i dokumentów, wymaganych do opisu przedmiotu zamówienia oraz wartości zamówienia przed ogłoszeniem o zamówieniu, terminu realizacji zamówienia,

-      dokumentów, właściwych dla prowadzonego postępowania, np. propozycję wyjaśnienia udzielanego wykonawcom dotyczącego treści SWZ, modyfikacje SWZ,

-      zaproszenie wykonawcy do podpisania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania – w przypadku żądania – najpóźniej w dniu podpisania umowy; 

c)     przewodniczy posiedzeniom Komisji;

d)    uczestniczy w opracowaniu analizy potrzeb i wymagań w oparciu o art. 83 ustawy Pzp,

e)     składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy;

f)     informuje Kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

g)    wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o dokonanie zmian w składzie Komisji m.in. w przypadku swojej nieobecności i jednoczesnej nieobecności zastępcy przewodniczącego wyznacza inną osobę kierującą pracami Komisji,wskazuje członka komisji zastępującego sekretarza w czasie jego nieobecności, wnioskuje o odwołanie bądź wyłączenie członka komisji itd.

h)     wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o powołanie biegłego;

i)      wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o wydanie opinii radcy prawnego w związku z toczącym się postępowaniem;

j)      dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 ustawy, zgodności ofert z ustawą, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia;

k)     dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

l)      analizuje wnoszone odwołania;

m)   aprobuje pod względem merytorycznym propozycje pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 


 1. Obowiązki zastępcy przewodniczącego Komisji przetargowej:

a)     zastępuje i wykonuje zadania przewodniczącego Komisji podczas jego nieobecności;

b)    uczestniczy w posiedzeniach Komisji;

c)     składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 lub ust. 3 ustawy;

d)    przyjmuje wyjaśnienia wykonawców, dotyczące treści złożonych ofert;

e)     dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie o którym mowa w art. 57 ustawy, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

f)     dokonuje oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

g)    przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania i opiniuje przygotowywane propozycje odpowiedzi, pism i dokumentów wysyłanych do wykonawców, Urzędu Zamówień Publicznych i podawanych do wiadomości publicznej, dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Obowiązki sekretarza Komisji przetargowej:

a)     przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu i zamieszcza w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b)    opracowuje projekt specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami;

c)     przygotowuje projekt ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zamieszcza w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

d)    uczestniczy w opracowaniu analizy potrzeb i wymagań w oparciu o art. 83 ustawy Pzp,

e)     przygotowuje projekt wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania;

f)     składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy;

g)    uczestniczy w posiedzeniach Komisji;

h)     dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 ustawy, zgodności ofert z ustawą, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty oraz inne czynności związane z analizą i oceną ofert;

i)      dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

j)      przygotowuje wniosek do Prezydenta Miasta z propozycją wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia ofert w przypadkach przewidzianych ustawą lub o unieważnieniu postępowania;

k)     przygotowuje dla wykonawców w zależności od okoliczności zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, wniesionych odwołaniach, wyniku postępowania i odrzuconych ofertach i inną korespondencję, dotyczącą prowadzonego postępowania, zgodnie z SWZ i ustawą;

l)      dokonuje upublicznienia m.in. na stronie prowadzonego postępowania, zgodnie z wymogami ustawy, dokumentów, zawiadomień i informacji, dotyczących prowadzonego postępowania, np. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zmiany treści SWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu, kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, informacji z otwarcia ofert itd.;

m)   przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach, o której mowa w art. 81 ustawy Pzp,

n)     sporządza i zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

j)      przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania i przygotowuje projekt ewentualnych na nie odpowiedzi;

k)     opracowuje projekty wszelkich innych dokumentów przygotowywanych przez Komisję;

l)      sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia i kompletuje dokumentację postępowania,

m)   wykonuje czynności obsługowo-biurowe. 


 1. Obowiązki członka komisji Joanny Konopko:

a)     składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy;

b)    uczestniczy w posiedzeniach Komisji;

c)     dokonuje analizy i oceny ofert, w szczególności oceny wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnoprawnych, w tym warunków określonych w art. 57 ustawy, zgodności ofert z ustawą, dokonuje analizy i oceny ofert w zakresie odpowiadania ich treści, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadza sprawdzenie ofert, w szczególności kalkulacji cenowych, terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności, poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty oraz inne czynności związane z analizą i oceną ofert;

d)    dokonuje analizy i oceny ofert odnośnie odpowiadania ich treści w odniesieniu do specyfikacji warunków zamówienia i ustawy Pzp;

e)     dokonuje oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

f)     analizuje wnoszone odwołania i uczestniczy w przygotowaniu ewentualnych na nie odpowiedzi. 


 1. Obowiązki członków komisji tj. Emilii Kuczewskiej i Anety Chętnik:

a)     proponują zakres opisu przedmiotu zamówienia, termin realizacji i pomagają w ustaleniu wartości zamówienia,

b)    składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy;

c)     uczestniczą w posiedzeniach Komisji;

d)    dokonują oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (w tym dokumentów podmiotowych i przedmiotowych) oraz przeprowadzają sprawdzenie ofert, w szczególności sprawdzenie ofert pod względem rachunkowym, terminów i warunków realizacji umowy i płatności;

e)     dokonują oceny ofert, nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria oceny ofert i ich znaczenie, określone w SWZ;

f)     analizują wnoszone odwołania i uczestniczą w przygotowaniu ewentualnych na nie odpowiedzi. 

§ 4. Odpowiedzialność członków Komisji przetargowej:


 1. Przewodniczący Komisji przetargowej odpowiada za sprawne i prawidłowe, zgodne z przepisami ustawy Pzp przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania.
 2. Wszyscy członkowie Komisji przetargowej odpowiadają indywidualnie za wykonywane czynności w zakresie powierzonych im obowiązków, określonych w § 3. 

§ 5. 1.   Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.   Komisja zakończy pracę z dniem prawomocnego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

3.   Biuro Zamówień Publicznychzapewnią niezbędną obsługę prac Komisji.

4.   Osoba wskazana jako sekretarz komisji kończy pracę z dniem zatwierdzenia protokołu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta

mgr Tamara Alicja Małachowska

SEKRETARZ MIASTA

 

 

 • Data dodania:
 • Data upublicznienia: piątek, 18 mar 2022 13:50
 • Wytwarzający informację: Tamara Alicja Małachowska Sekretarz Miasta
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
 • Artykuł był czytany: 439 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej