Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 89/22

z dnia: 22 marca
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) i uchwały nr 435/XLVI/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 4411), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, ogłoszonego zarządzeniem Nr 38/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15 lutego 2022 roku, w składzie:

1) Andrzej Stypułkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Łomża - przewodniczący

2) Danuta Gieraga - członek

3) Anna Fabin - członek

4) Bożena Szypulska - członek

5) Karolina Krzykowska - członek

6) Anna Didenkow - członek

§ 2.

Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie poszczególnych ofert stosują kryteria wynikające z regulaminu konkursu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża Nr 38/22 z dnia 15 lutego 2022 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 22 mar 2022 12:12
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 290 razy