Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 91/22

z dnia: 22 marca
w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Łomży procedur zapewniających dostępność Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami

Na postawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku art. 3 pkt 1, art. 4 ust. 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Łomży procedury zapewniające dostępność Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1)     Procedura obsługi osób z niepełnosprawnością - załącznik nr 1;

2)     Procedura obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami przez pocztę elektroniczną - załącznik nr 2;

3)     Procedura obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami przez telefon - załącznik nr 3;

4)     Procedura zamieszczania informacji w biuletynie informacji publicznej – załącznik nr 4;

5)     Procedura zamieszczania informacji na stronie internetowej - załącznik nr 5.

§ 2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży do stosowania w codziennej pracy zasad określonych w procedurach wymienionych w §1.           

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży. 

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Łomży. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: środa, 23 mar 2022 17:59
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 425 razy